palabra castellana

palabra griega

helenismo

s

 

 

sa    se    sem    ser    si    sin    so    su

sa

saber

ἐπίσταμαι

ἔχω

οἷδα [perf. con sgdo. de pres.]

 

saber (sust)

ἐπιστήμη-ης, ἡ

epistemología

sabiduría

σοφία-ας, ἡ

sofía

sabio

σοφός-ή-όν

filósofo, sofisma

sabor

γεῦμα-ατος, τὸ

 

sacar

ἐκφέρω

ἀπολαγχάνω

ἐξελαύνω

ἐξάγω

 

sacar agua

ὑδρεύω

 

sacar provecho

κερδαίνω

ὀνίνημι

 

sacar violentamente

ἀφέλκω

 

sacar, obtener por suerte

ἀπολαγχάνω

 

sacerdote

ἱερεύς-εως, ὁ

hierofante

saciado

ἔκπλεως-ων [+gen.]

 

saciar

ἐμπιμπλημι

 

saciedad

κόρος-ου, ὁ

 

saco

σάκκος-ου, ο

 

sacrificar

θύω

 

sacrificio

θυσία-ας, ἡ

 

sacrificio en acción de gracias χαριστήρια-ων τὰ  

sacudir

σείω

 

sacudirse ἐκτινάσσω  

sagrado

ἱερός-ά-όν

hierofante, hierofante, hieróforo, hieronosis

sal

ἅλς-ἁλός, ἡ, ὁ

halógeno

sala del Consejo

βουλευτήριον-ου, τὸ

buleuterion

salado

ἀλμυρός-ά-όν

 

Salamina

Σαλαμίς-ῖνος, ἡ

Salamina

salida

ἔξοδος-ου, ἡ

ἐκβολή-ῆς, ἡ

éxodo

ecbólico

salida

ἔξοδος-ου, ἡ

ἐκβολή-ῆς, ἡ

éxodo

ecbólico

salir

ἐκβαίνω

 

salir

ἐκβαίνω

ἐκβαίνω ἐκ τῆς νέως desembarcar

ἀναδύομαι

 

salir con vida περισῴζω [pas.]  

salir de

ἐξέρχομαι [+ἐκ +gen]

ἔξειμι

ἀπαλλάσσω [+ gen.]

 

saliva

σίαλον-ου, ὁ

 

salsa

ζωμός-οῦ, ὁ

 

saltar

πηδάω

σκιρτάω

ἀνατρέχω

 

saltar fuera ἄλλομαι  

salto

πήδημα-ατος, τὸ

 

salubre

ὑγιεινός-ή-όν

higiénico

salud

ὑγίεια-ας, ἡ

higiene, higiénico, higienista, higienización, higienizar

salud [interj.]

χαῖρε

 

saludar

προσλέγω [πρὸς + acus.]

ἀσπάζομαι

δεξιόομαι

 

saludo

πρόσρησις-εως, ἡ

ἀσπαμός-οῦ, ὁ

 

salvación

σωτηρία-ας, ἡ

soteriología

salvador

σωτήρ-ηρος, ὁ

soteriología

salvaje

ἄγριος-α-ον

agriotipo

salvar

σῴζω

 

salvar la vida περισῴζω  

salvo

ἀσφαλής-ές

 

sanar

ἰατρεύω

pediátrico, pediátrico, psiquiátrico, iatrogenia

sangre

αἷμα-ατος, τὸ

hematocrito, hematíes

sano

ὑγιής-ές

ἄνοσος-ον

higiene, higiénico, higienista, higienización, higienizar

santificar

ἁγιάζω

 

santo

ὅσιος-α-ον

ἅγιος-α-ον

 

santo y seña

σύνθημα-ατος, τὸ

 

santuario

τέμενος-ους, τὸ

ναός-οῦ, ὁ

 

saquear

συλάω

 

sarna

ψώρα-ας, ἡ

 

sauce

ἰτέα-ας, ἡ

 

se

 

 

se debe

χρή

δεῖ [+acus. e inf.]

 

sé tú

ἴσθι

 

sea

ἔστω

 

secar

σκέλλω

ξηραίνω

 

seco

ξηρός-ά-όν

xerófilo

secundario

πάρεργος-ον

δεύτερος-α-ον

 

sed

δίψα-ης, ἡ

dipsómano, dipsomanía

sed vosotros

ἴσθι

 

seda

σηρικόν-οῦ, τὸ

sericicultor

sediento

διψακερός-ή-όν

 

sedimentación

κάθισμα-ατος, τὸ

 

sedimentar

καθίστημι

 

seducción

παραγωγή-ης, ἡ

paragoge

seducir

ἐπάγω

παράγω

ἀναπείθω

 

seducir a una mujer

Μοιχάω

 

seductor

ὑπονοθευτής-οῦ, ὁ

 

segar

θερίζω

 

seguidamente

εὐθέως

 

seguir

δίειμι

προβαίνω

ἕπομαι [+dat.]

 

seguir adelante

προέρχομαι

 

según

ὡς [compl.]

κατὰ [+acus.]

 

cada, cataclismo, catacumba, catatónico, catálogo, catarata

según parece

ὡς δοκεῖ

docetismo

segundo

δεύτερος-α-ον

deuteronomio, deuterología, deuteroscopia

segundo comandante de una nave

πεντηκόνταρχος-ου, ὁ

 

seguridad

βεβαιότης-ητος, ἡ

 

seguro

ἐχυρός-ά-όν

βέβαιος-α-ον

ἀσφαλής-ές

 

seis

ἕξ

hexágono, hexaedro, hexacordo, hexámetro

selectos, los

λογάδες-ων, οἱ

 

sello

σγραφίς-ιδος, ἡ

 

sem

 

 

semblante

ὤψ-ὠπός, ἡ

cíclope

sembrar

σπείρω

esperma

semejante a

ὁμοῖος-α-ὃν [+dat.]

homofobia, homofonía, ótico, homogéneo, homologar, homomorfismo, homonimia, homosexual, homóptero, homocigótico

semejanza

ὁμοιότης-ητος, τὸ

 

semen

σπέρμα-ατος, τὸ

espermatozoide, esperma

semilla

σπέρμα-ατος, τὸ

esperma, espermático, espermicida, espermiógrafo

seno

κόλπος-ου, ὁ

colpitis, colpotomía

sensación

πάθος-ους, τὸ

patología, patólogo

sensatez

σωφροσύνη-ης, ἡ

φρόνησις-εως, ἡ

 

sensato

εὔβολος-ον

φρόνιμος-ον

σώφρων-ον

eubulia

sensibilidad

εὐαισθησία-ας, ἡ

 

sensible

εὐαισθητικός-ή-όν

παθητικός-ή-όν

 

patético

sensitivo

εὐαισθητός-όν

 

sentar

καθίζω

 

sentarse

καθέζω

καθίζομαι

cátedra, catedral

sentencia

γνώμη-ης, ἡ

δίκη-ης, ἡ

gnomon, gnómico

sentenciar

δικάζω

 

sentido

αἴσθησις-εως, ἡ

estético

sentimiento

πάθος-εως, ἡ

patología

sentir

φρονέω

αἰσθάνομαι

 

sentir asco

ἀηδέω

 

señal

σύνθημα-ατος, τὸ

 

señalar

σημαίνω

ἀποφαίνω

semántico, semantema, semasiología, semantista

señor

δεσπότης-ου, ὁ

κύριος-ου, ὁ

despótico, déspota, despotismo

separación

λύσις-εως, ἡ

κρίσις-εως, ἡ

χορισμός-οῦ, ὁ

electrolisis,lisina, lisis

crisis, crítico

separar

διίστημι

ἀφίστημι

mnemotécnica

septentrional

βόρειος-α-ον

boreal

séptimo

ἔβδομος-η-ον

 

sepulcro

τάφος-ου, ὁ

ταφή-ῆς, ἡ

epitafio, cenotafia

sepultar

θάπτω

 

sepultura

τάφος-έος, τὸ

cenotafio, epitafio

sequedad

ξηρότης-ητος, ἡ

xerófilo

ser

 

 

ser

γίγνομαι

εἰμι

φύω

 

ser absuelto

ἀποφεύγω

 

ser aliado

συμμαχέω

 

ser capaz

δύναμαι

dinamómetro

ser capitán de una nave

ναυαρχέω

 

ser cerrado

κλείομαι

 

ser ciudadano

πολιτεύω

 

ser cobarde

δειλιάω

 

ser cogido prisionero

ζωγρεύομαι

 

ser consecuencia de

συμβαίνω

 

ser despojado

σκυλεύομαι

 

ser el mejor

ἀριστεύω

 

ser el primero

ἄρχω [act]

πρωτεύω

arquetipo, arquitecto

ser embajador

πρεσβεύω

 

ser engreído

καταφρονέω

 

ser esclavo

δουλεύω [+dat.]

 

ser feliz

εὐδαίμονέω

εὐτυχέω

 

ser fructífero

καρποφορέω

 

ser fuerte

ἰσχύω

κρατέω

σθένω

 

ser gobernado

ἄρχομαι

arquetipo, arquitecto

ser humano

ἄνθρωπος-ου, ὁ

antropomórfico,antropología, antropogenia, antropófobo

ser humano (verbo) φιλανθρωπεύομαι  

ser impío

ἀσεβέω

 

ser incrédulo

ἀπιστέω

 

ser infeliz

ἀτυχέω

 

ser ingrato

ἀχαριστέω

 

ser irreflexivo

ἀλογίζομαι

 

ser juez

δικάζω

 

ser llamado κλῄζω  

ser mandado

ἄρχομαι

 

ser objeto de sospechas

ὑποπτεύομαι

Eusebio

ser pesado

βρίθω

 

ser piadoso

εὐσεβέω

Eusebio

ser por casualidad 

τυγχάνω [+ part.]

 

ser prudente

σωφρωνέω

 

ser rico

πλουτέω

plutocracia, plutócrata

ser sensato

φρονέω

 

ser soberbio

ὑβρίζω

 

ser superior

περίειμι

 

ser testigo

μαρτυρέω

mártir, martirizar, martirio

ser tirano

τυραννεύω

tirano

ser tratado con humanidad φιλανθρωπεύομαι  [pas]  

ser útil

ὠφελέω

ὀνίνημι

Ofelia

ser vencido

ἡττάομαι

 

ser virgen

παρθενεύομαι

 

ser vivo

ζῴον-οὐ, τὸ

zoológico, zoología, protozoo

serie

σειρά-ᾶς, ἡ

 

seriedad

σπουδή-ῆς, ἡ

 

serio

σπουδαῖος-α-ον

 

serpiente

δράκων-οντος, ὁ

ὄφις-εως, ὁ

dragón

ofidio

servicio

χρεία-ας, ἡ

 

servidor

θεράπων-οντος, ὁ

 

servidumbre

δουλοσύνη-ης, ἡ

 

servil

δοῦλος-η-ον

dulía

servir en la infantería ligera

πελτάζω

 

sesenta

ἐξήκοντα

 

seta

μύκης-ητος, ὁ

micetología

setenta

ἐβδομέκοντα

 

severidad

χαλεπότης-ητος, ἡ

τραχύτης-ητος, ἡ

 

traquita

severo

χαλεπός-ή-όν

τραχύς-εῖα-ύ

 

traquita

sexto

ἕκτος-η-ον

hectoedro

si

 

 

si

εἰ

ἐὰν [+subj.]

 

ναί

 

si no

εἰ μὴ

 

siega

θερισμός-οῦ, ὁ

 

siembra

σπορά-ᾶς, ἡ

espora

siempre

ἀεὶ

 

siempre que

ὅταν

 

sierra

πρίων-ονος, ὁ

 

siete

ἕπτα

heptágono, heptaedro

signo

σημεῖον-ου, τὸ

σῆμα-ατος, τὸ

 

semáforo

siguiente

δεύτερος-α-ον

deuteronomio, deuterología, deuteroscopia

silbar

συρίζω

 

silbido

σύρισμα-ατος, τὸ

 

silencio

σιγή-ῆς, ἡ

σιωπή-ῆς, ἡ

 

silencioso

σιγηλός-ή-όν

σιωπηλός-ή-όν

 

silla

δίφρος-ου, ὁ

 

silvestre

ἄγριος-α-ον

 

simbólico

συμβολικός-ή-όν

simbólico

símbolo

σύμβολον-ου, τὸ

símbolo

Simónides

Σιμωνίδης-ου, ὁ

Simónides

simple

ἀπλοῦς-ῆ-οῦν

 

simplicidad

πλότης-ητος, ἡ

 

simultaneidad

συγχρονισμός-οῦ, ὁ

 

simultáneo

ὁμόχρονος-ον

 

sin

 

 

sin

ἄνευ [+gen.]

 

sin amo

ἀδέσποτος-ον

 

sin armas

ἄνοπλος-ον

anopluro, anoploterio

sin autoridad

ἄκυρος-ον

acirología

sin beber

ἄποτος-ον

 

sin casa

ἄνοικος-ον

 

sín comida

ἄσιτος-ον

 

sin duda

δήτα

δήπου

 

sin embargo

ὅμως

ἀλλὰ

μέντοι

 

sin engaño

ἄδολος-ον

 

sin forma

ἄμορφος-ον

amorfo

sin gloria

ἄδοξος-ον

 

sin hijos

ἄτεκνος-ον

 

sin hogar

ἄνοικος-ον

 

sin medida

ἄμετροον

 

sin pago

ἄτιμος-ον

 

sin peligro

ἀκίνδυνος-ον

 

sin piedad

ἀνηλεῶς

 

sin poder

ἄκυρος-ον

acirología

sin provecho

ἄπρακτος-ον

 

sin recursos

ἄπορος-ον

 

sin salida

ἄπορος-ον

ἄνοδος-ον

 

sin sentido

ἄφρων-ον

 

sin sueldo

ἄμισθος-ον

 

sin tregua ἄσπονδος-ον  
sin vejez ἀγήρως-ων  

sin voz

ἄφωνος-ον

afónico

sinceridad

παρρησία-ας, ἡ

εἰλικρινότης-ητος, ἡ

 

sincero

εἰλικρινής-ές

 

sino

ἀλλὰ

 

Sirena Σειρῆν-Σειρῆνος, ἡ Sirena

sirviente

ὑπηρέτης-ου, ὁ

 

Sísifo Σίσυφος-οὐ, ὁ Sísifo

sitiar

πολιορκέω

poliorcética

sitio

χωρίον-ου, τὸ

 

situación

πρᾶγμα-ατος, τὸ

πῶς ἔχει τὰ πράγματα; ¿cómo van las cosas?

κατάστημα-ατος, τὸ

pragmática, pragmatismo, pragmatista

situado a la diestra

δεξιός-ά-όν

dexiocardia

situar

καθίζω

τίθημι

 

so

 

 

soberano

αὐτοκράτωρ-ορος, ὁ

ἄναξ-ἄνακτος, ὁ

 

soberbia

ὕβρις-εωσς, ἡ

hybris

soberbio

ὑβριστής-οῦ, ὁ

 

sobornar

δωροδοκέω

 

soborno

δεκασμός-οῦ, ὁ

 

sobrar

περιττεύω

 

sobre 

ἐπὶ [+dat.]

ἐπὶ [+acus.]

ἐπὶ [+gen.]

ἀνὰ [+ acus.]

ὑπὲρ [+ gen.]

epitafio, epifisis, epifanía, epidemia, epidermis, epígono

anacronismo, anafase, anáfisis, anáfora, anagrama, analogía

hipertensión, hipermercado, hiperbólico, hiperbaton, hipercrítico, hipermétrope, hiperclorhídrico, hipermercado

sobre todo

μάλιστα

 

sobrepasar

ὑπερέχω

 

sobreponer

ἐπιτίθημι

 

sobresalir

διαφέρω

 

sobrina

ἀδελφιδή-ῆς, ἡ

 

sobrino

ἀδελφιδοῦς-οῦ, ὁ

 

sobrio

μέτριος-α-ον

metro, dinamómetro, tensiómetro, métrico

sociedad κοινωνία-ας, ἡ  

socio

κοινωνός-όν

 

socorrer

ἀμύνω

 

Sócrates

Σωκράτης-ους, ὁ

Sócrates

sofista

σοφιστής-οῦ, ὁ

sofista

sofístico

σοφιστικός-ή-όν

sofístico

sol

ἥλιος-ου, ὁ

helio, heliotropo, heliodinámico, heliógrafo

soldado

στρατιώτης-ου, ὁ

 

solidez

στερεότης-ητος, ἡ

 

solidificar, congelar

πήγνυμι

 

sólido

στερέος-ά-όν

στερρός-ά-όν

βέβαιος-α-ον

estereotipo

solitario

ἔρημος-ἡ-ον

eremita

solo

μόνος-η-ον

monoparental, monasterio, monocotiledónea, monodáctilo, monocromo, monogamo

soltar

λύω

ἀφίημι

lisemia,lisis,lisímetro, hidrólisis,Lisímaco

soltar de

ἀπολύω

apólisis

soltar para sí  [med.]

λύω

lisemia,lisis,lisímetro, hidrólisis,Lisímaco

soltera

νηθίς-ίδος, ἡ

 

soltería

ἀγαμία-ας, ἡ

 

soltero

ἄγαμος-ον

 

solución

λύσις-εως, ἡ

 

solucionar

λύω

 

sombrío

σκιόεις-εσσα-εν

 

someter

χειρόομαι

 

someter a prueba

δοκιμάζω

docimasia

sonar

ἠχέω

 

sonido

ἠχώ-οῦς, τὸ

φωνή-ῆς, ἡ

eco

fonética, fonología, fonema, fonendoscopio, foniatra, fónico

sonoro

ἠχητικός-ή-όν

 

sonreír

γελάω

μειδιάω

geloterapia

sopa

ζωμός-οῦ, ὁ

ἔτνος-ους, τὸ

 

soportable

φορητός-ή-όν

 

soportar

καρτερέω

ἀνατλῆναι

ὑπομένω

 

sorber

ἀπορροφέω

 

sordera

κωφότης-ητος, ἡ

 

sordo

κωφός-ή-όν

 

sorprender

θαυμάζω

 

soso

ἄχαρις-ιτος

 

sospecha

ὑποψία-ας, ἡ

 

sospechar [+ acus.]

ὑποπτεύω

 

sospechoso

ὕποπτος-ον

 

su

 

 

suave

ἡδύς-εῖα-ύ

πρᾷος-εῖα-ον

 

subida

ἀνάβασις-εως, ἡ

 

subir

ἀνέρχομαι

ἀναβαίνω [+ ἐπὶ + acus.]

ἐπιβαῖνω

 

súbitamente

ἐξαίφνης

 

sublevarse

στασιάζω

ἀφίσταμαι

 

subterráneo

ὑπόγαιος-ον

hipogeo

suceder

ἐπιγίγνομαι

γίγνομαι

συμφέρω

συμβαίνω

 

suceso

συμφορά-ᾶς, ἡ

συντυχία-ας, ἡ

 

suciedad

πίνος-ου, ὁ

 

sucio

πιναρός-ή-όν

 

sudar

ἱδρόω

hídrico

sudor

ἱδρώς-ῶτος, ὁ

 

sueldo

μισθός-οῦ, ὁ

 

suelo

δάπεδον-οὐ, ὁ

γή-γῆς, ἡ

 

geología

sueño

ὕπνος-ου, ὁ

hipnótico, hipnosis, hipnotizador

suerte

κῆρ-κηρός, ἡ

τύχη-ης, ἡ

 

suficiencia

ἱκανότης-ητος, ἡ

 

suficiente

ἱκανός-ή-όν

 

sufrido

τάλας-τάλαινα-τάλαν

 

sufrimiento

πάθος-ους, τὸ

patología,patológico

sufrir (padecer)

πάσχω

ἀνατλῆναι

 

sufrir (una enfermedad)

νοσέω

nosología, nosotaxia

sugerencia

ὑποθέκη-ης, ἡ

 

sugerir

ὑποβάλλω

ὑποτίθημι

 

sujección

ἐποχή-ῆς, ἡ

 

sujetar

ἅπτω

ἐπέχω

 

sujeto [+gen., dat]

ἔνοχος-ον

 

suma

παράθεσις-εως, ἡ

 

sumar

προστίθημι

 

sumergir

 

δύω

κατακλύζω

καταδύω

 

sumergirse

καταδύομαι

 

sumersión

κατάδυσις-εως, ἡ

 

sumisión

ὑπακοή-ῆς, ἡ

 

sumiso

ὑπήκοος-ον

 

suntuoso

πολυτελής-ές

 

superficial

ἐπιπόλαιος-ον

 

superficie

ἐπιπολή-ῆς, ἡ

 

superfluo

πλεοναστός-ή-όν

περισσός-ή-όν

 

superior

ἀνώτερος-α-ον

 

súplica

ευχή-ῆς, ἡ

 

suplicante

ἱκέσιος-ου, τὸ

ἱκέτης-ου, ὁ

 

suplicar

εὔχομαι

ἱκετεύω

 

suponer

νοέω

ὑπολαμβάνω

ὑποπτεύω

 

suposición

ὑπόθεσις-εως, ἡ

hipótesis

supresión

ἀφαίρεσις-εως, ἡ

ἀναίρεσις-εως, ἡ

aféresis

suprimir

ἀφαιρέω

ἀναιρέω

aféresis

supuración

πύωσις-εως, ἡ

piosis

supurante

ἔμπυος-ον

 

supurar

ἐμπυόομαι

 

sur

μεσεμβρία-ας, ἡ

νότος-ου, ὁ

mesembriantemo

noto

surcar

αὐλακίζω

 

surco

αὖλαξ-ακος, ἡ

 

sureño

 

μεσεημβρινός-ή-όν

νότιος-α-ον

 

suspender

κρεμάννυμι

 

suspendido

κρεμαστός-ή-όν

μετέωρος-ον

 

suspensión

ἐκκρεμασις-εως, ἡ

 

suspiro στεναγμός-οῦ, ὁ  

sustancia

οὐσία-ας, ἡ

 

sustancial

οὐσιώδης-ες

 

t

 

 

ta    tea    ten    ter    ti    to    tra    tre    tu

ta

taba

ἀστράγαλος-ου, ὁ

astrágalo

taberna

οινοπώλιον-ου, τὸ

καταγώγιον-ου, τὸ

 

tabernero

κάπηλος-ου, ὁ

 

tabla

σανίς-ίδος, ἡ

 

tacto

ἀφή-ῆς, ἡ

 

tal

τοιόσδε-τοιάσδε-τοιόδε

τοιοῦτος-τοιαύτη-τοιούτο

 

taladro

τρύπανον-ου, τὸ

trepanación

talento

εὐφυία-ας, ἡ 

 

taller

ἐργαστήριον-ου, τὸ

 

taller de cerámica

κεραμεῖον-ουυ, τὸ

cerámica

tallo

καυλός-οῦ, ὁ

θαλλός-οῦ, ὁ

 

tamaño

μέγεθος-ους, τὸ

megetología

también 

καὶ

 

tambor

τύμπανον-ου, τὸ

tímpano

tan grande

τοσοῦτος-τοσαύτη-τοσούτο

 

tan pronto como

ἐπειδάν

 

tangible

ἁπτός-ή-όν

háptico

tanto...como...

καὶ... καὶ...

 

tapar

καλύπτω

ἐγκαλύπτω

 

tarde (adv)

ὀψέ

 

tarde (sust.)

ἐσπέρα-ας, ἡ

hespera

tardo para aprender

δυσμαθής-ές

 

Tártaro (Infierno)

Τάρταρος-ου, ὁ

Tártaro

tarea

ἔργον-ου, τὸ

ergio, sinergia, ergofobia

taza

σκύφος-ου, ὁ

 

tea

 

 

teatro

θέατρον-ου, τὸ

teatro

tebano θηβαῖος-α-ον  

techo

ὀροφή-ῆς, ἡ

τέγος-ους, τὸ

 

técnica

τέχνη-ης, ἡ

técnica, técnico, tecnecio, tecnicismo, tecnicolor, tecnocracia, tecnificar, tecnología

teja

κεραμίς-ίδος, ἡ

cerámica

tejedor

ὑφάντης-ου, ὁ

 

tejedor de lino

λινοπλόκος-ου, ὁ

 

tejedor de seda

σηρικοδιαστής-οῦ, ὁ

 

tejer

ὑφαίνω

 

tejer en telar

ἱστουργέω

 

tejido

ὕφασμα-ατος, τὸ

ἱστός-οῦ, ὁ

 

tela

ἱστός-οῦ, ὁ

 

tema

θέμα-ατος, τὸ

tema

temático

θεματικ ός-ή-όν

temático

temblar

τρέμω

tremular

temblor

τρόμος-ου, ὁ

 

temer

φοβέομαι

δείδω

fobia, xenófobo, fotófobo, claustrofobía

temerariamente

ἀσκέπτως

fobia, xenófobo, fotófobo, claustrofobía

temible

φοβερός-ά-όν

 

Temístocles

Θεμιστοκλῆς-οῦς, ὁ

Temístocles

temor

φόβος-ου, ὁ

fóbico, xenófobo, claustrofóbico

tempestad

 

χειμών-ῶνος, ὁ

θύελλα-ης, ἡ

 

tempestuoso

χειμέριος-α-ον

δυσχείμερος-ον

 

templado

σώφρων-ον

 

temple

χαρακτήρ-ῆρος, ἡ

ἦθος-ους, τὸ

carácter

ético

templo

ἱερόν-οῦ, τὸ

ναός-οῦ, ὁ

νεώς-ώ, ὁ

jeroglífico

temporada

ἐποχή-ῆς, ἡ

 

temprano

πρῶ

 

ten

 

 

tenazas

λαβίς-ίδος, ἡ

 

tender

ἐντείνω

τέμνω

extensible

tendón

τένων-οντος, ὁ

 

tenebroso ἐρεβώδης-ες  

tener

ἔχω

 

tener buena salud

ὑγιαίνω

higiene

tener conciencia

σύνοιδα [+ part.]

 

tener contra

ἀντέχω

 

tener cuidado de

ἐπιμελέομαι

 

tener dolor

ἀλγέω

 

tener en el pensamiento

διανοέομαι

 

tener en mente

ἐν νῷ ἔχω [+ inf.]

 

tener entendimiento

φρονέω

 

tener fiebre

πυρέσσω

apirético

tener hacia

προσέχω

 

tener hambre

πεινάω

λιμώττω

 

tener hipo

λύζω

 

tener la intención de

μέλλω [+ inf. pres. o fut.]

 

tener medios [+gen.] εὐπορέω  

tener miedo

φοβέομαι

fobia, xenófobo, fotófobo, claustrofobía

tener paciencia

καρτερέω

 

tener parte con

μετέχω

 

tener piedad de

ἐλεέω [+acus.]

 

tener poder sobre

κρατέω[+gen.]

democracia, aristocracia, oligocracia

tener por justo

δικαιόω

 

tener sed

διψάω

 

tener trato con

ἐπιμείγνυμι [+dat.]

 

tener usufructo sobre

καρπόομαι [+acus.]

 

tensar

ἐντείνω

κατατείνω

συντείνω

τείνω

extensible

tensión

συντονία-ας, ἡ

sintonía

tenso

σύντονος-ον

sintonizar

teñir

δευσοποιέω

 

ter

 

 

tercero

τρίτος-η-ον

trítono

tergiversación

διαστροφή-ῆς, ἡ

 

tergiversar

διαστρέφω

 

terminar

παύομαι

τελευτάω

τελέω

pausa

Termópilas

Θερμοπύλαι-ων, αἱ

 

ternero

μόσχος-ου, ὁ

moscóforo

terremoto

σεισμός-οῦ, ὁ

seismo

terreno

ἄρουρα-ας, ἡ

 

terrible

φοβερός-ά-όν

δεινός-ή-όν

 

dinosaurio, dinoterio

territorio

τόπος-ου, ὁ

χώρα-ας, ἡ

topos, topógrafo, topología, toponimia, topónimo

cora

terror

φόβος-ου, ὁ

fobia, xenófobo, fotófobo, claustrofobia

Tesalia Θεσσαλία-ας, ἡ  

Teseo

θεσεύς, εως, ὁ

Teseo

tesoro

θεσαυρός-οῦ, ὁ

tesoro, tesauro

testar

ἀποτίθημι [med.]

 

testículo

ὄρνις-εως, ὁ

orquitis

testigo

μάρτυς-υρος, ὁ

mártir, martirizar, martirio

testimoniar

μαρτυρέω

mártir, martirizar, martirio

testimonio

μαρτυρία-ας, ἡ

martirizar

textil

ὑφαντικός-ή-όν

 

tez

χρώς-χρωτός, ὁ

 

ti

 

 

tía

τηθίς-ίδος, ἡ

 

tibio

χλιαρός-ά-όν

 

tiempo

χρόνος.ου, ὁ

cronómetro, diacronía, sincronía

tienda

σκηνή-ῆς, ἡ

escena

tierno

τέρην-τέρεινα-τέρεν

 

tierra

γή-γῆς, ἡ

geología, geofísica, geoda, geocéntrico

tierra firme

ἥπειρος-ου, ἡ

 

tijeras

ψάλις-ίδος, ἡ

 

tímido

δειλός-ή-όν

 

timón

πηδάλιον-ου, τὸ

 

tío

θεῖος-ου, ὁ

 

tiranía

τυραννίς-ίδος,ἡ

tiranía

tiránico

τυραννικός-ή-όν

tiránico

tiranizar

τυραννεύω

tirano, tiranizar

tirano

τύραννος-ου, ὁ

tirano

tirar

βάλλω

ἐκβάλλω

hipérbole

Titán

Τιτάν-άνος, ὁ

titánico
able>