palabra castellana

palabra griega

helenismo

q

 

 

que    qui

que

 

 

que

ὡς [causal]

ὅτι

τίς- τί

μὴ [en subord. de temor]

ὅπως [fut. indic]

 

que anuncia oráculos

χρησμῳδός-όν

 

que debe honrarse

τιμητέος-α-ον

 

que debe separarse o soltarse

λύτεος-α-ον

electrolisis

que está de viaje

ἀπόδημος-ον

 

que está en el aire

μετέωρος-ον

meteoro, meteórico, meteorito, meteorología, meteorológico

que está fuera

ἀπόδημος-ον

 

que ha de cuidarse

φυλακτέος-α-ον

 

que ha de hacerse

ποιητέος-α-ον

 

que ha de ser amado

φιλητέος-α-ον

 

que ha de ser dicho

λεκτέος-α-ον

 

que navega en alta mar, del mar πελάγιος-ον pelágico, piélago

que no bebe

ἄτοπος-ον

 

que no puede ser vivido

ἀβίωτος-ον

abiosis, abiótico

que no se deja mover

δυσκίνητος-ον

 

que no trabaja

ἀργός-όν

argón

que odia a los hombres

μισάνθρωπος-ου, ὁ

misántropo, misantropía

que queda

λοιπός-ή-όν

 

que recuerda

μνήμων-ον

mnemotécnico

que se desplaza con facilidad εὐπρόφορος-ον  

que se puede nombrar

ὀνομαστός-ή-όν

 

que sirve de contrapeso

ἀντίρροπος-ον

 

que tiene autoridad

κύριος-α-ον

Ciriaco

que tiene muchos hijos

εὔτεκνος-ον

 

que, el cual, quien

ὅς-ἥ-ὅ

 

quebrantar

συντρίβω

 

quedarse

μένω

καταμένω

 

quemar

καταφλέγω

 

querer

βούλομαι

 

querer

ἐθέλω ο θέλω

 

querido

φίλος-η-ον

anglófilo, filosoviético, filosofía

queso

τυρός-οῦ, ὁ

 

qui

 

 

quién

τίς-τί

 

quieto

ἀκίνητος-ον

acinético

quietud

ἀκινησία-ας, ἡ

acinesia

quinto

πεμπτός-ή-όν

pentacampeón, pentacordio, pentadáctilo, pentaedro, pentagrama, pentamero, pentasílabo, pentatlón, pentecostés, pentodo

quitar

ἀφαιρέω [+acus. +acus., dat.]

ἁρπάζω

περιαιρέω

 

quitón

χιτών-ῶνος, ὁ

quitón

quizá

ἴσως

 

r

 

 

ra    rea    red    rei    res    reu    ri    ro    ru

ra

rabo

οὐρά-ᾶς, ἡ

 

racimo de uva βότρυς-υος,  ὁ  

raciocinio

νοῦς-οῦ, ὁ

noética

raíz

ῥίζα-ης, ἡ

rizófago, rizofita

rama

κλάδος-ου, ὁ

κλών-ωνός, ὁ

 

ramoso

κλαδώδης-ες

 

rana

βάτραχος-ου, ὁ

batracio

rápidamente

ταχέως

 

rapidez ὀξύτης-ητος, ἡ

ὠκύτης-ητος, ἡ

 

rápido

τὰχύς-εῖα-ύ

taquímetro, taquicardia, taquígrafo, taquigrafía, taquímetro

rapsoda

ῥαψῳδός-οῦ, ὁ

rapsoda

raptar

ἁρπάζω

 

rapto

ἁρπαγή-ῆς, ἡ

 

rareza

ἀτοπία-ας, ἡ

atopita

raro

ἄτοπος-ὃν

σπανίος-α-ον

atópico

rasgar

ἄγνυμι

mioto, mióxido

rasgarse las vestiduras περιρρήγνυμι [med.]  

raspar

κνάω

 

ratón

μῦς-μύος, ὁ

mioto, mióxido

rayo

ἀκτίς-ίδος, ἡ

κεραυνός-ου, ὁ

actinio, actinomorfo, actinógrafo

cerunia, ceraunomancia

raza

ἄθνος-ους, τὸ

etnia

razón

νόησις-εως, ἡ

λόγος-ου, ὁ

γνῶσις-εως, ἡ

γνώμη-ης, ἡ

 

monólogo, diálogo, decálogo, logaritmo, logopedia

razonable

εὔλογος-ον

Eulogio

razonamiento

λογισμός-οῦ, ὁ

alógico

razonar

λογίζομαι

alógico

rea

 

 

Rea Ῥέα-ας, ἡ  

real

βασιλικός-ή-όν

βασίλειος-α-ον

basílica, basilicón

realeza

βασιλεία-ας, ἡ

basílica, basilisco

realidad

οὐσία-ας, ἡ

 

realizar

πράττω

practicar, práctica

rebaño de cabras u ovejas

μῆλα-ων, τα

 

rebasar

ὑπερβαίνω

 

rebelarse

ἀφίσταμαι [+gen.]

 

rebelde

ἀποστάτης-ες

 

rebeldía

στάσις-εως, ἡ

 

rebelión

ἀπόστασις-εως, ἡ

apóstasis

rechazar

ἀμύνω [act] a alguien [acus.] de algo [dat.]

διακρούω

 

rechazar de sí 

ἀμύνω

 

rechazo

ἀπώθησις-εως, ἡ

 

recibir

προσδέχομαι

παραλαμβάνω

δέχομαι

 

recibir un sueldo

μισθοφορέω

 

recién nacido βρέφος-εος, τὸ  

reciente

καινός-ή-όν

cenogenia

recientemente

χθές

 

recinto

περίβολος-ου, ὁ

 

recinto sagrado

τέμενος-ους, τὸ

 

recipiente

κῦτος-ους, τὸ

 

reciprocidad

ἀντανάκλασις-εως, ἡ

 

recíproco

πρὸς ἀλλήλλους-ας-α

 

recitación

ῥαψῳδία-ας, ἡ

rapsodia

recitar

ῥαψῳδέω

rapsodia

recoger

ἀναλαμβάνω

λέγω

 

recompensa

γέρας-ως τὸ

 

recompensar

ἀμείβομαι

 

reconocer

ἀναγιγινώσκω

συνοράω

 

recordar

μιμνήσκομαι

μιμνήσκω [+gen. + acus.]

mnemotécnica

recorrer

δίειμι

 

recorrido

δρόμος-ου, ὁ

hipódromo, dromedario

recrear

τέρπω

 

rectangular

ὀρθογώνιος-ον

ortogonio

recto

ὀρθός-ή-όν

εὐθύς-εῖα-ύ

ortodoncia, ortpdoxia, ortodromia, ortoedro, ortografía, ortología, ortopedia, ortóptero

recuerdo

μνημοσύνη-ης, ἡ

μνήμη-ης, ἡ

mnémico, amnesia, mnemotécnico

recuperación

ἀνάληψις-εως, ἡ

analéptico

recuperar

ἀναλαμβάνω

analéptico

recursos ὑπάρχοντα τὰ  

red

 

 

red

πάγη-ης, ἡ

 

redondo

στρογγύλος-η-ον

 

reducir

ἀπειλέω

 

referente al Estado

πολιτικός-ή-όν

político

reflexión

διαλογισμός-οῦ, ὁ

νόησις-εως, ἡ

dialogíco

reflexionar

φράζω [med. y aor. pas. con sentido medio]

λογίζομαι

ἐννοέω

 

reflexivo

σύννους-ουν

 

regalo

δῶρον-ου, τὸ

Teodoro, Doroteo,

regar

ὑδρεύω

hídrico

régimen político

πολιτεία-ας, ἡ

 

regio

βασίλειος-α-ον

basilicón

región

χώρα-ας, ἡ

cora

regla

κανών-όνος, ὁ

νόμος-ου, ὁ

 

autónomo

regocijo

χαρά-ᾶς, ἡ

 

regresar

ἐπάνειμι

ἐπανέρχομαι

κάτειμι

κατέρχομαι

νοστέω

 

regresar a casa

νοστέω

nostalgia

regreso

κάθοδος-ου, ἡ

νόστος-ου, ὁ

cátodo

nostalgia

regreso, retorno al hogar 

νόστος-ου, ὁ

 

regular

κανονίζω

νομίζω

 

regular

μετρίος-α-ον

métrico

rehusar

ἀπόφημι

 

rei

 

 

reinar

βασιλεύω

basílica

reino

βασιλεία-ας, ἡ

basílica, basilisco

reir

γελάω

geloterapia

reirse

γελάω

geloterapia

reja

ἔρχατος-ου, ὁ

 

relación

σχέσις-εως, ἡ

 

relacionar

συνάγω

 

relámpago

ἀστραπή-ῆς, ἡ

 

relampagueante

ἀστραπαῖος-α-ον

 

relampaguear

ἀστράπτω

 

relativo

ἀναφορικός-ή-όν

σχετικός-ή-όν

 

relato

μῦθος-ου, ὁ

λόγος-ου, ὁ

mito, mitología

monólogo, diálogo, decálogo, logaritmo, logopedia

relato histórico

ἱστορία-ας, ἡ

historia, historico,historiografía

religión

θρησκεία-ας, ἡ

 

reloj

ὡρολογίον-ου, τὸ

 

reluciente

λαμπρός-ά-όν

lamprómetro, lampro

remar

ἐρέσσω

 

remedio

φάρμακον-ου, τὸ

farmacia, farmacéutico, fármaco, farmacopea, farmacológico,

remero

ἐρέτης-ου, ὁ

 

remitir (enviar)

διαπέμπομαι

 

remo

κώπη-ης, ἡ

 

remolino

δίνη-ης, ἡ

 

remuneración

μισθός-οῦ, ὁ

 

remunerar

μισθοδοτέω [+dat.]

 

renta

ἀποφορά-ᾶς, ἡ

 

rentar

ἀποφέρω

 

reparación

διόρθωσις-εως, ἡ

ἀπισκευή-ῆς, ἡ

 

reparar

διορθόω

ἐπισκευάζω

 

repetición

ἀναφορά-ᾶς, ἡ

anáfora

repetir

διλογέω

 

reponer

ἀποδίδωμι

 

reposición

ἀπόδοσις-εως, ἡ

ἀποκατάστασις-εως, ἡ

óxido, oxígeno, oxipétalo, oxítono, oximel, oxizacre

reprender

μέμφομαι

 

reprensión

μέμψις-εως, ἡ

 

represión

καθαίρεσις-εως, ἡ

catéresis

reprimenda

ἐπίπληξις-εως, ἡ

 

reprimir

καθαιρέω

κατέξω

 

reprobar

μέμφομαι

 

reprochar

κατηγορέω

ὀνειδίζω

categoría

reproche

κατηγορία-ας, ἡ

categoría

reproducir

τίκτω

 

repudiar

ἀποπέμπω

 

repugnancia

μύσος-ου, ὁ

misógino

repugnante

μυσαρός-ά-όν

 

repugnar

σιαίνω

 

repulsa

ἀπώθεσις-εως, ἡ

 

repulsar

ἀπωθέω

 

reputado

δόκιμος-ον

 

requisito

λόγοι-ων, οἱ

 

res

 

 

resaltar

προέχω

 

rescate

λύτρον-οὐ, τὸ

 

reserva

ἀπόθεσις-εως, ἡ

 

reservar

ἀποτίθημι [med.]

 

resfriado

κατάρρους-ου, ὁ

catarro

resina

πίσσα-ης, ἡ

 

resistencia

ἐναντίωμα-ατος, τὸ

 

resistente

βριαρός-ή-όν

 

resistir

ἀντέχω [+ dat.]

ὑπομένω

 

resolución

τόλμα-ης, ἡ

 

respetable

αἰδοῖος-α-ον

σεμνός-ή-όν

 

respetar

αἰδέομαι

σέβω

 

respeto

αἰδώς-ους, τὸ

σέβας, τὸ (indecl.)

 

respiración

πνεῦμα-ατος, τὸ

neumático, neumología

respirar

πνέω

ἀναπνέω

 

responder

ἀποκρίνομαι

ὑποτυγχάνω

 

responder en un juicio.

ἀντιλέγω

 

responsable

αἴτιος-α-ον

 

respuesta

ἀπόκρισις-εως, ἡ

 

resta

ἀφαίρεσις-εως, ἡ

aféresis

restablecer

ἀποκαθίστημι

 

restablecimiento

ἀποκατάστασις-εως, ἡ

 

restante

λοιπός-ή-όν

 

restar

ἀφαιρέω

 

resuelto

πρόθυμος-ον

 

resultado

ἀποβάν-βάντος, τὸ

 

resultar

ἀναβαίνω

ἐκβαίνω

τυγχάνω

συμβαίνω

 

retardación

ἀναβολή-ῆς, ἡ

 

retardar

ἀναβάλλομαι

 

retardo

τριβή-ῆς, ἡ

 

retener

κατέχω

 

retirarse

ἀποχωρέω

ὑποχωρέω

εἰσκομίζομαι

ἀναχωρέω

εἴκω [+dat.]

 

retórica

ῥητορική τέχνη-ης, ἡ

 

retornar

ἐπανέρχομαι [+ εἰς o πρὸς + acus.].

 

retorno al hogar

νόστος-ου, ὁ

nostalgia

retra

ῥήτρα-ας, ἡ

retra

retractación

παλινῳδία-ας, ἡ

palinodia

retractarse

παλινῳδέω

palinodia

retraso

διατριβή-ῆς, ἡ

diatriba

retroceder

ὑποχωρέω

ὑπείκω

 

retroceso

παλινοδία-ας, ἡ

palinodia

reu

 

 

reunión

σύνοδος-ουυ, ἡ

ὁμιλία-ας, ἡ

sínodo

homilía

reunión

ἐκκλησία-ας, ἡ

iglesia, eclesiástico

reunir

συμβαίνω

ἀγείρω

συλλαμβάνω

συλλέγω

συναγείρω [trans.]

 

reunirse

συνέρχομαι

σύνειμι

 

revelación

ἀποκάλυψις-εως, ἡ

apocalipsis

revelar

ἐκφαίνω

ἀνοίγω [+ acus.]

 

revestir

ἐνδύω

 

revuelta

στάσις-εως, ἡ

 

rey

ἄναξ-ἄνακτος, ὁ

βασιλεύς-εως, ὁ

 

basilisco

rezar

ὑμνέω

hímnico, himno, himnario, himnodia

ri

 

 

rico

πλούσιος-α-ον

εὔπορος-ον

plúteo

rico en caballos

ἵππιος-α-ον

hípico

ridículamente

γελοίως

 

ridiculez

γελοιότης-ητος, ἡ

 

ridiculizar

σκόπτω

 

ridículo

γελοῖος-α-ον

 

riego

ὑδρεία-ας, ἡ

hidrológico

riñón

νεφρός-οῦ, ὁ

nefrólogo, nefrítico

río

ποταμός-οῦ, ὁ

hipopótamo

riqueza

πλοῦτος-ου, τὸ

plutocracia

risa

γέλως-ωτος, ὁ

 

risco

κρημνός-οῦ, ὁ

 

rítmico

ῥυθμικός-ή-όν

rítmico

ritmo

ῥυθμός-οῦ, ὁ

ritmo

rival

ἀνταγωνιστής-οῦ, ὁ

antagonista

rivalidad

ἔρις-ιδος, ἡ

ἅμιλλα-ης, ἡ

erística

rivalizar

ἐρίζω

ζηλόω

erística

ro

 

 

robado

κλεψιμαῖος-α-ον

 

robar

κλέπτω

συλάω

 

roble

δρῦς-δρύος, ἡ

dríade

robo

κλοπή-ῆς, ἡ

 

robusto

ἰσχυρός-ά-όν

 

roca

πέτρα-ας, ἡ

πέτρος-ου, ὁ

petroglifo

roce

ἐπίψαυσις-εως, ἡ

 

rociado

ῥαντός-ή-όν

 

rociamiento

ῥαντισμός-οῦ, ὁ

 

rociar

ῥαντίζω

 

rocío    

δρόσος-ου, ὁ

drosología

rodar κυλίνδω

κυλίω

cilindro

rodear

κυκλόω

cíclico

rodeo

περίοδος-ου, ἡ

período

rodilla

γόνυ-γόνατος, τὸ

 

rogar

εὔχομαι

παρακαλέω

 

rojo

ἐρυθρός-ά-όν

eritreo, eritrocito, eritroxíleo

romper

ῥήγνυμι

ἄγνυμι

θραύω

περιρρήγνυμι

 

ronco

ῥεγκώδης-ες

 

ronquera

ῥεγξις-εως, ἡ

 

rosa

ῥόδον-ου, τὸ

rododendro

rotura

θραῦσις-εως, ἡ

 

rozar

τρίβω

 

ru

 

 

rubio

ζανθός-ή-όν

 

ruborizarse

ἐρυθρύαω

eritema, eritrocito,eritroxíleo

rueca

ἄτρακτος-οὐ, ὁ

 

ruido

θόρυβος-ου, ὁ

ψόφος-ου, ὁ

 

ruidoso

κελαδεινός-ή-όν

 

ruina

φθορά-ᾶς, ἡ

 

ruiseñor

ἀηδών-όνος, ἡ

 

rústico

ἀγροικός-ή-όν

ἀγρεῖος-α-ον

 

agrio