palabra castellana

palabra griega

helenismo

o

 

 

o    oc     ol     or    os

o

 

 

o

 

o bien...o bien...

πότερον...ἤ...

 

o...o...

ἤ...ἤ...

 

obedecer

πείθω [med. pres. y fut. + dat.]

ὑπακούω [+dat.]

ὑπερετέω

 

obediencia

ὑπακοή-ῆς, ἡ

 

obediente

ὑπήκοος-ον

 

obligación

χρέος-ους, τὸ

 

obligado

ἄκωον-ουσα-ον

 

obligar

ἀναγκάζω

 

obligatorio

ἀναγκαῖος-α-ον

 

óbolo

ὀβολός-οῦ, ὁ

óbolo

obra (creación)

ποίημα-ατος, τὸ

poema

obra (trabajo)

ἔργον-οὐ, τὸ

ergio, sinergia, ergofobia

 

obsequiar

δωροδοτέω

 

obsequio

δῶρον-οὐ, τὸ

 

observación

θεωρία-ας, ἡ

σκέψις-εως, ἡ

teoría

microscopio

observador

κατόπτης-ου, ὁ

 

observar

σκοπέω

θεάομαι

καθοράω

caleidoscopio, telescopio, oftalmoscopio, microscopio, estetoscopio

teatro

observar los astros

ἀστρονομέω

astronomía, astronómico, astrónomo

obstinación

αὐθαδεία-ας, ἡ

καρτέρησις-εως, ἡ

 

obstinado

αὐθάδης-σς

 

obstinarse

καρτερέω [+part.]

 

obstrucción

ἐμπόδισμα-ατος, τὸ

 

obstructivo

ἐνπόδιος-ον

 

obstruir

ἐμποδίζω

 

obtener por suerte

ἀπολαγχάνω

 

obtuso

ἀμβλύς-εῖα-ύ

ambligonio, ambliope, amblirrinco

oc

 

 

oca χήν-χηνός, ὁ ἡ    

ocasión

καιρός-οῦ, ὁ

 

ocaso

ἑσπέρα-ας, ἡ

hespérides

occidental

ἑσπέριος-α-ον

ἕσπερος-α-ον

hespérides

hespera

oceánico

ὠκεάνειος-α-ον

oceánico

océano

ὠκεανός-οῦ, ὁ

océano

ochenta

ὀγδοήκοντα

 

ocho

ὀκτώ

octogenario, octogésimo, octogonal, octosílabo, octóstilo

ocio

σχολή-ῆς, ἡ

 

ociosidad

ἀργία-ας, ἡ

 

ocioso

σχολαῖος-α-ον

 

octavo

ὄγδοος-α-ον

 

ocultar

κρύπτω

ἐγκαλύπτω

κρύβω

cripta, criptograma, críptico, criptógamo

 

ocupación

ἐπιτήδευμα-ατος, τὸ

διατριβή-ῆς, ἡ

ἀσχολία-ας, ἡ

πραγματεία-ας, ἡ

 

diatriba

 

pragmática

ocuparse

διατρίβω

ἐπιτηδεύω [+acus.]

diatriba

ocurrir

γίγνομαι

 

odiar

μισέω

misógino, misógamo, misofobia, misántropo

 

odio

χόλος-ου, ὁ

μῖσος-ους, τὸ

ἔχθρα-ας, ἡ

misoginia, misántropo, misoneísmo

 

odioso

ἐχθρός-ά-όν

 

Odiseo

Ὀδισσεύς-έως, ὁ

Odiseo, Odisea

odre

ἀσκός-ου, ὁ

 

oeste

δυσμαί-ῶν, αἱ

ἑσπέρα-ας, ἡ

 

hespérides

ofender

ὑβρίζω

 

ofensa

ἀδικία-ας, ἡ

ὕβρις-εως, ἡ

 

oficio

ἐπιτήδευμα-ατος, τὸ

πραγματεία-ας, ἡ

 

ofrecer

ἐπιδίδωμι

παρέχω

παρατίθημι

ὑπέχω

ἀποθύω

 

ofrecer el diezmo ἀποθύω τὴν δεκάτην  

ofrecimiento

προσφορά-ᾶς, ἡ

 

ofuscamiento

ἔκπληξις-εως, ἡ

 

ofuscar

πλανάω

 

oh [interj.]

 

oído

ἀκοή-ῆς, ἡ

οὔς -ὀτός, ὁ

 

oído, oreja

οὔς-ὀτός, ὁ

otorrino

oir

ἀκούω [+gen. de pers., acus. de cosa]

acústica

 

ojalá

εἴθε

 

ojo

ὀφθαλμός-ου, ὁ

oftalmia, oftálmico, oftalmológico, oftalmoscopia, oftalmoscopio

ol

 

 

ola

κῦμα-ατος, τὸ

 

oler

ὄζω

ozono, ozonómetro, ozonosfera

 

olfato

ὄσφρησις-εως, ἡ

 

oligarquía

ὀλιγαρχία-ας, ἡ

oligarquía

oligárquico

ὀλιγαρχικός-ή-όν

oligárquico

olivo

ἐλάα-ἐλάας, ἡ

ἐλάια-ἐλάιας, ἡ

elaina, elaiometría, elaiso

 

olor

ὀσμή-ῆς, ἡ

osmio

olvidado

ἀμνήμων-ον [+gen.]

 

olvidarse

ἐπιλανθανομαι [+gen. + acus.]

 

olvido

λήθη-ης, ἡ

Leteo

omitir

ἐκλείπω

μεθίημι

παρίημι

 

Once, los (magistrados de prisiones)

οἱ ἕνδεκα

endecasílabo

 

once

ἕνδεκα

endecasílabo

ondulación

αἰώρησις-εως, ἡ

 

opinión

δόξα-ης, ἡ

γνώμη-ης, ἡ

heterodoxo, ortodoxo

gnomon, gnómico

oponerse

ἀντιτείνω

ἀντέχω [+dat.]

ἀντέχω [+ πρὸς + acus.]

 

oportuno

εὔκαιρος-ον

 

oposición

ἀντίθεσις-εως, ἡ

ἐναντιότης-ητος, ἡ

antítesis

opuesto

ἀντίος-α-ον

ἐναντίος-α-ον

 

or

 

 

oración (súplica)

εὐχή-ῆς, ἡ

 

oráculo

μαντεία-ας, ἡ

quiromancia

oráculo (lugar)

μαντεῖον-ου, τὸ

mántico

orador

ῥήτωρ-ορος, ὁ

retórico, rétor

oratoria

ῥητορική τέχμη-ης, ἡ

retórica

orden

τάξις-εως, ἡ

κόσμος-ου, ὁ

táctico, táctica

cosmos, cósmico, cosmogónico

ordenadamente

εὐτάκτως

κατὰ κόσμον

 

ordenado

κανονικός-ή-όν

κόσμιος-α-ον

canónico

cósmico

ordenar

συντάττω

τάττω

κοσμέω

cosmos, cósmico, cosmología, cosmética, cosmetólogo, cosmogónico

cosmético

ordenar (mandar)

κατακελεύω

κελεύω

 

ordeñar

ἀμέλγω

 

ordinario

νόμιμος-η-ον

 

orejudo

ὠτόλικνος-ον

 

orfebre 

χρυσοχόος-ου, ὁ

 

orfebrería

χρυσοχοεῖον-ου, τὸ

 

organizar

μηχανάομαι

mecanismo, mecánico, mecanógrafa, mecano, mecanizar

orgullo

ὕβρις-εως, ἡ

μεγαλοφροσύνη-ης, ἡ

ὑπερηφανία-ἃς, ἡ

hybris

 

orgullo (positivo)

φρόνησις-εως, ἡ

 

orgulloso

μεγαλόφρων-ὃν

ὑπέρφρων-ον

 

oriental

ἀντήλιος-ον

ἑῷος-α-ον

 

origen

γένεσις-εως, ἡ

génesis

original

καινός-ή-όν

 

originar

γεννάω

 

originario

ἀρχικός-ή-όν

arqueología

originarse

φαίνομαι

γίγνομαι

 

orina

οὖρον-ου, τὸ

urea

orinar

οὐρέω

urea

ornamentación

κόσμησις-εως, ἡ

cosmético

oro

χρυσός-οῦ, ὁ

crisoelefantino

ortiga

ἀκαλήφη-ης, ἡ

 

os

 

 

Osa Mayor

ἄρκτος-ου, ὁ, ἡ

ártico, antártico

oscilar

σαλεύω

 

oscurecer

σκοτόω

 

oscuridad

σκότος-ους, τὸ

 

oscuro, sin luz

ἀμαυρός-ά-όν

 

oso, osa

ἄρκτος-ου, ὁ , ἡ

ártico, antártico

 

otoño

ὀπώρα-ας, ἡ

 

otro

ἄλλος-η-ον

alótropo, alomorfo, alóctono

ovalado

ᾠοειδής-ές

 

oveja

οἶς-οἰός, ὁ, ἡ

πρόβατον-ου, τὸ

ἀρήν- ἀρνός, ὁ, ἡ

 

p

 

 

pac    par    pas    pat    pec    pen    per    pes     pi    pl    pob     poe

por    pra    pri    pro    pru     pu

pac

 

 

paciencia

καρτερία-ας, ἡ

 

paciente

καρτερικός-ἡ-όν

 

pacífico

ἀμάχετον-ον

εἰρηνικός-ἡ-όν

 

pactar

σπένδω

συμβαίνω

 

pacto

σπονδαί-ῶν, αἱ

 

padre

πατήρ-πατρός, ὁ

γονεύς-έως, ὁ

patriarca, patriarcado, patrilineal, patricida, patrimonial, patrimonio

padre, papá

πάππας-ου, ὁ

papa, papable

paga

μισθός-ου, ὁ

 

pagar

ἀποδίδωμι

τελέω

τίνω

 

teleutología

pago

δόσις-εως, ἡ

φορά-ᾶς, ἡ

 

país

χώρα-ας, ἡ

χθών-όνος, ἡ

 

ctónico

paja

κάρφη-ης, ἡ

ἄχυρος-ου, τὸ

κάρφος-ους, τὸ

 

pájaro

ὄρνις-ιθος, ἡ

οἰωνός-οῦ, ὁ

ornitodelfo, ornitología, ornitólogo, ornitomancia, ornitóptero, ornitorrinco

pala

ἄμη-ης, ἡ

 

palabra

ἔπος-εος, τὸ

λόγος-ου, ὁ

épica, epos

monólogo, diálogo, decálogo, logaritmo, logopedia

palacio [homerismo]

δώματα-ων, τὰ

 

palidez

ὦχρος-ου, ὁ

ocre

pálido

ὠχρός-ά-όν

ocre

palmera

φοῖνιξ-ικος, ἡ

fenicio

palo

σκῶλος-ου, ὁ

 

paloma

περιστερά-ᾶς, ἡ

 

pan

ἄρτος-ου, ὁ

 

pan de cebada

μάζα-ης, ἡ

 

paño

ὕφασμα-ατος, τὸ

ἰστός-οῦ, ὁ

 

papiro

πάπυρος-ου, ὁ

papiro

par

 

 

para  

ἐπὶ [+dat.]

ὡς [+ part. fut.]

ἵνα

ὅπως

epitafio, epifisis, epifanía, epidemia, epidermis, epígono

 

para que

ὅπως [+subj.]

ἵνα

 

para que no

μὴ [ en subord. final neg.]

ἵνα μὴ

 

parábola

παραβολή-ῆς, ἡ

 

paraíso

παράδεισος-ου, ὁ

paraiso, paradisíaco

paralelo

παράλληλος-ον

paralelo

parálisis

παραλύσις-εως, ἡ

parálisis

paralítico

παραλλυτικός-ἡ-όν

paralítico

paralizar

παύω

pausa

parar

ἐφίστημι

 

parece bien

ἀρέσκει [+ dat]

δοκεῖ [+dat. e inf.]

δοκεῖ μοι me parece bien, creo.

ἔδοξεν αὐτῷ le parece, cree.

ὡς δοκεῖ según parece.

 

parecer

δοκέω

φαίνομαι [+ inf.]

docetismo

 

parecer que

φαίνομαι [+part.]

 

parecido a

ὁμοῖος-α-ον [+dat.]

homofobia, homofonía, ótico, homogéneo, homologar, homomorfismo, homonimia, homosexual, homóptero, homocigótico

pared

τεῖχος-ου, ὁ

τοῖχος-ους, τὸ

 

pariente

οἰκεῖος-α-ον

 

parir

τίκτω

 

párpado

βλέφαρον-ου, τὸ

blefaritis

parsimonia

φειδωλία-ας, ἡ

 

parsimonioso

φειδωλός-ἡ-όν

 

parte

μέρος-ους, τὸ

polímero

Partenón, templo de Atenea en la acrópolis de Atenas.

Παρθενών-ῶνος, ὁ

Partenón

 

participación

μετοχή-ῆς, ἡ

 

participante

μέτοχος-ον

 

participar

μέτειμι

μετέχω

 

particular

ἴδιος-α-ον

οἰκεῖος-α-ον

idiosincrasia, idiota, idiomorfo, idiocromo

 

partida

ἀπαλλαγή-ῆς, ἡ

 

partir

ἀποβαίνω

ἀπέρχομαι

 

parto

τόκος-ου, ὁ

tocología

pas

 

 

pasado

παρελθών-οῦσα-όν

 

pasajero

ἐφήμερος-ον

efímero, efenérides

 

pasar al lado

παρέρχομαι

 

pasar corriendo παρατρέχω  

pasar el día

ἡμερεύω

 

pasar inadvertido

λανθανω [+ acus. o part.]

lantano

 

pasar la noche

νυκτερεύω

 

pasar navegando

παραπλέω

 

pasatiempo

διατριβή-ῆς, ἡ

diatriba

pasear

περιπατέω

peripatético

paseo

περιπάτησις-εως, ἡ

peripatético

pasillo

δίοδος-ου, ὁ

 

pasión

ἐπιθυμία-ἃς, ἡ

θυμός-οῦ, ὁ

epitimia

 

pasividad

ἀπραγμοσύνη-ης, ἡ

 

pasivo

ἀπράγμων-ον

 

paso

πόρος-ου, ὁ

πάροδος-ου, ἡ

poro, poroso

párodo

paso estrecho

στενά-ῶν, τα

 

pastar

νέμομαι

 

pastel

ἄμυλος-ου, ὁ

 

pasto

νομή-ῆς, ἡ

 

pastor

ποιμήν-ενος, ὁ

νομεύς-εως, ἡ

 

pat

 

 

pata     

πούς-ποδός, ὁ

podólogo

pata σκέλος-ους, τὸ  

paterno

πατρικός-ή-όν

patrio

patio

αὐλή-ῆς, ἡ

aula

pato

νῆσσα-ης, ἡ

 

patria

πατρίς-ίδος, ἡ

patria, patrio, patriota

patrio

πατρικός-ή-όν

patrio

Pausanias

Παυσανίας-ου, ὁ

Pausanias

pavo    

ταῶς-ταώ, ὁ

 

pavor

φόβος-ου, ὁ

fobia, xenófobo, fotófobo, claustrofobia

paz

εἰρήνη-ῆς, ἡ

Irene

pec

 

 

pecho

θώραξ-ακος, ὁ

tórax, torácico

pecho

κόλπος-ου, ὁ

colpitis, colpotomía

pecho femenino

μαστός-οῦ, ὁ

mastología, mastoctomía

pederse, tirarse un pedo

πέρδομαι

 

pedestal

βάθφρον-ου, τὸ

 

pedestre

πεζός-ή-όν

 

pedir

δέομαι [+gen.]

αἰτέω

παρακαλέω

 

pedir limosna

προσαιτέω

 

pedo

πορδή-ῆς, ἡ

 

pegar (adherir)

κολλάω

cola

pegar (golpear)

παίω

πατάττω

πλήττω

 

peinado

κτενιστός-ή-όν

 

peinarse

κτενίζω

 

peine

κτέις-ενός, ὁ

 

peligrar

κινδυνεύω

 

peligro

κίνδυνος-ου, ὁ

 

peligroso

ἐπικίνδυνος-ον

 

pelo

θρίξ-τριχός, ἡ

 

peloponesios

Πελοποννησίοι-ων, οἱ

peloponesio

Peloponeso

Πελοπόννησος-ου, ὁ

Peloponeso

pelota

σφαῖρα-ας, ἡ

esfera

pelotón (de 100 hombres)

λόχος-ου, ὁ

 

peltasta

πελτάστης-ου, τὸ

peltasta

peluquería

κουρεῖον-ου, τὸ

 

pen

 

 

pena

λύπη-ης, ἡ

lipomanía

penacho

λόφος-ουυ, ὁ

lofóforo,lofótrico, lofio

pene

πέος-ους, τὸ

τύλος-ου, ὁ

 

penetrar ἐνδύω  

penoso

λυπηρός-ά-όν

 

pensamiento

νοῦς-οῦ, ὁ

νόημα-ατος, τὸ

διάνοια-ἃς, ἡ

φρόνησις-εως, ἡ

noética

noemático, noema

 

pensar

φρονέω

νομίζω

ἡγέομαι

οἴομαι ο οἶμαι

νοέω

ἐν νῷ ἔχω

ἐννοέω

hegúmeno

Noética

 

peña

χοιράς-αδος, ἡ

 

peñasco

πέτρα-ας, ἡ

pétreo

peonza

βέμβιξ-ικος, ἡ

 

peor

χείρων-ον

κακίων-ον

 

pepino

σίκυος-ου, ὁ

 

peplo

πέπλος-ου, ὁ

peplo

pequeñez

μικρτης- ητος, ἡ 

 

pequeño

μικρός-ά-όν

microscopio, micra,microbio, microcéfalo, micrófono, micron

per

 

 

pera

ὄγχνη-ης, ἡ

 

peral

ὄγχνη-ης, ἡ

 

percepción

αἴσθησις-εως, ἡ

estética

perceptible

αἴσθητος-ον

estético

percibir

νοέω

αἰσθάνομαι

Noética

anestesiar, sinestesia

percibir un olor

ὄζω

ozono, ozonómetro, ozonosfera

perder

ὄλλυμι

ἀπόλλυμι

 

perder la conciencia

λιποψυχέω

 

pérdida

ἀποβολή-ῆς, ἡ

 

perdiz  

πέρδιξ-ικος, ἡ

perdiz

perdón

συγγνώμη-ης, ἡ

 

perdonar

συγγιγνώσκω [+acus. +dat.]

 

perecer

ὄλλυμι

 

pereza

ἀπραγμοσύνη-ης, ἡ

 

perezoso

ἀργός-όν

argón

perfección

συντελεία-ας, ἡ

 

perfeccionar

τελειόω

 

perfecto

τέλειος-α-ον

 

perfidia

κακοπραγμοσύνη-ης, ἡ

 

perfidia

πανουργία-ας, ἡ

 

perfumado

εὐώδης-ες

 

perfumar

μυρίζω

 

perfume

μύρον-ου, τὸ

 

perfumería

μυροπώλιον-ου, τὸ

 

perfumista

μυροπώλης-ου, ὁ

 

Pericles

Περικλῆς-Περικλέους, ὁ

 

perjudicial

βλαβερός-ά-όν

 

perjurar

ἐπιορκέω

 

perjurio

ἐπιορκία-ας, ἡ

 

perjuro

ἐπίορκος-ον

 

perla

μάργαρον-ου, τὸ

margarita

permanecer

μένω

καταμένω

 

permanecer en torno a

περιίσταμαι

 

permanencia

διαμονή-ῆς, ἡ

μονή-ῆς, ἡ

 

permanente

μόνιμος-η-ον

monismo

permiso

συγγνώμη-ης, ἡ

 

permitir

ἐάω

 

pernoctar

νυκτερεύω

 

pero

ἀλλὰ

δὲ

 

perpetuar

διαιωνίζω

 

perpetuo

αἰώνιος-ον

 

perplejidad

ἀπορία-ας, ἡ

aporía, aporismo, aporeo

perro, perra

κύων-κύνος, ὁ, ἡ

cínico, cinismo

persa (adj.)

περσικός-ή-όν

pérsico

persas

Πέρσαι-ων, οἱ

persa

persecución

δίωξις-εως, ἡ

 

Perséfone Περσεφόνη-ης, ἡ Perséfone

perseguir

διώκω

 

persona particular

ἰδιώτης-ου, ὁ

idiota

persuadir

πείθω

ἀναπείθω

 

persuasión

πειθώ-οῦς, ἡ

 

persuasivo

πιθανός-ή-όν

πειθός-ή-όν

 

perversidad

διαστροφή-ῆς, ἡ

 

perversión

διαφθορά-ᾶς, ἡ

 

perverso

στρεβλός-ή-όν

 

pervertir

διαφθείρω

παράγω