palabra castellana

palabra griega

helenismo

j

 

 

ja    ji    ju

ja

 

 

jabalí

κάπρος-ου, ὁ

 

Jantias

Ξανθίας-ου, ὁ

Jantias

Jantipo

Ξανθιππος-ου, ὁ

Jantipo

jardín

παράδεισος-ου, ὁ

paraiso, paradisíaco

jaula

εἰρμός-οῦ, ὁ

 

jazmín

ἰάσμη-ης, ἡ

 

jefe

ἡγεμών-ῶνος, ὁ

προστάτης-ου, ὁ

 

jefe de caballería

ἵππαρχος-ου, ὁ

hiparco

jefe de remeros

κελευστής-οῦ, ὁ

 

jefe de un pelotón

λοχαγός-οῦ, ὁ

 

jefe militar

πολέμαρχος-ου, ὁ

polemarco

Jerjes

Ξηρξης-ου, ὁ

Jerjes

ji

 

 

jinete

ἱππότης-ου, ὁ

ἱππεύς-εως, ἡ

 

hípica

Jonia

Ἰωνία-ας, ἡ

Jonia

jonios

Ἴωνες-ων, οἱ

jónico

jornalero

ἐργάτης-ου, ὁ

 

joroba

κύφωμα-ατος, τὸ

 

joven (adj.)

νέος-α-ον

neologismo, neolítico, neófito,

joven (sust.)

νεανίας-ου, ὁ

νεανίσκος-ου, τὸ

 

jovencito μειράκιον-οὐ, τὸ  

joya

λίθος-ου, ὁ

 

ju

 

 

juego

παιγνία-ας, ἡ

 

juego infantil

παιδιά-ᾶς, ἡ

 

juez

κριτής-οῦ, ὁ

δικαστής-οῦ, ὁ

 

jugar

παίζω

 

jugar a las tabas

ἀστραγαλίζω

 

jugar a los dados

κυβεύω

 

juguete

παίγνιον-ου, τὸ

 

juicio

κρίσις-εως, ἡ

crisis, crítico

juicio (sentencia)

γνώμη-ης, ἡ

gnomon, gnómico

juicioso

σώφρων-ον

 

junco

θρύον-ου, τὸ

 

juntar

συντάττω

ζεύγνυμι

συλλέγω

συναγείρω [trans.]

 

juntar para sí

συναγείρω [med. intrans.]

 

junto a

πρὸς [+dat.]

παρὰ [+gen.]

proscenio

paracronismo, paraestatal, paramilitar, paralimpíada, parapsicológico

junto con

ἅμα [+dat.]

σὺν [+dat.]

 

juramento

ὄρκος-ου, ὁ

 

jurar

ὄμνυμι

 

jurisdicción

κῦρος-ους, τὸ

 

justamente

ἄρτι

 

justicia

δικαιοσύνη-ης, ἡ

δίκη-ης, ἡ

 

justo

δίκαιος-α-ον

 

juventud

ἤβη-ης, ἡ

 

juzgar (creer)

κρίνω

νομίζω

crisis, crítico, diacrítico

juzgar (someter a juicio)

δικάζω

 

juzgar digno

ἀξιόω

 

juzgo bien

ορθῶς γιγινώσκω

 

l

 

 

la    le    li    ll    lo    lu

la

laberinto

λαβύρινθος-ου, ὁ

laberinto, laberíntico

labio

χεῖλος-ους, τὸ

 

laborioso

φιλόπονος-ον

 

labrador

ἀροτήρ-ῆρος, ὁ

γεωργός-οῦ, ὁ

 

Georgia

labrantío

ἄροτος-ου, ὁ

 

labranza

ἄροσις-εως, ἡ

 

labrar

γεωργέω

Georgia

lacedemonios

Λακεδαιμόνιοι-ων, οἱ

lacedemonio

ladearse

τείνω

 

lado

πλευρά-ᾶς, ἡ

pleura, pleural, pleuresía, pleurítica,pleuritis, pleurodinia, pleuronectiforme

ladrón

κλέπτης-ου, ὁ

φώρ-φωρός, ὁ

cleptómano

lago

λίμη-ης, ἡ

limnómetro,limnemia

lágrima

δάκρυον-ου, τὸ

dacriocistitis

laguna

λίμνη-ης, ἡ

limnómetro,limnemia

lamentable

δύσφρων-ον

disfrenia

lamentarse

στενάζω

 

lamento οἰμωγή-ῆς, ἡ  

lámina de metal

ἔλασμα-ατος, τὸ

 

lámpara

λύχνος-ου, τὸ

licnofobia,licnobio

lana

ἔριον-ου, τὸ

 

langosta

ἀκρίς-ίδος, ἡ

 

lanza

χαλκός-οῦ, ὁ

δόρυ-δόρατος, τὸ

calcografía, calcopirita

doríforo, doríbolo

lanzamiento

προσβολή-ῆς, ἡ

 

lanzar

βάλλω

ἐφίημι

προσβάλλω [+dat. o +προς + acus.]

καθίημι

hipérbole

lanzar a través de

διαβάλλω

 

lanzar el grito de guerra ἀλαλάζω  

lanzar en

ἐμβάλλω

 

lanzar más allá ὑπερβάλλω  

lanzarse

προσβάλλω [+dat. o +πρὸς  + acus.]

 

largo

μακρός-ά-όν

macro, macróspora, macrogénesis

lastimosamente

οἰκτρῶς

 

látigo

μαστίξ-ίγος, ἡ

 

lavarse

λούομαι

 

lazo

δέσμα-ατος, τὸ

 

le

 

 

leal

πιστός-ή-όν

 

lealtad

πίστις-εως, ἡ

 

leche

γάλα-γάλακτος, ἡ

galáctico, galaxia, Galatea

lechero

γαλακτοπώλης- ου, ὁ

 

lectura

ἀνάγνωσις-εως, ἡ

 

leer

ἀναγιγνώσκω

 

legal

νόμιμος-ον

 

legalidad

εὐνομία-ας, ἡ

 

legítimo

νόμιμος-ον

 

legumbre

λάχανον-ου, τὸ

 

lejanía

ἀπόστασις-εως, ἡ

apostasis

lejano

ἄποπτος-ὃν

τηλωπός-όν

 

lejos

τηλοῦ

τῆλε

πόρροθεν

ἐκποδών

telescopio, telecontrol, telecabina, teléfono, teledirigido, telemando, teledirigido,

lengua

γλῶσσα [γλῶττα]-ης, ἡ

glosa, glosopeda

lentamente

ἡσυχῆ

βραδέως

 

bradilalia, braditrofia,bradicardia

lenteja

φάκος-ου, ὁ

 

lentitud

ὀκνηρία-ας, ἡ

βραδύτης-τητος, ἡ

 

lento

βραδύς-εῖα-ύ

δυσκίνετος-ὃν

ὀκνηρός-ά-όν

νωχηλής-ές

νωθής-ές

bradilalia, braditrofia,bradicardia

leña

ξύλον-ου, τὸ

xilófono

león, leona

λέων-οντος, ὁ, ἡ

león, leontódera

Leónidas

Λεωνίδης-ου, ὁ

Leónidas

lepra

λέπρα-ας, ἡ

lepra

lesión

τραῦμα-ατος, τὸ

trauma

letra

γράμμα-ατος, τὸ

pentagrama, holograma, gramática, gramo, gramófono

levantado del suelo

μετέωρος-ον

meteoro, meteórico, meteorito, meteorología, meteorológico

levantar

ἵστημι

ἀνίστημι

αἴρω

 

levantarse

αἴρω [con pron.reflex.]

ἀνίστημι [med.]

 

levántate  [interj.]

ἀνάστηθι

 

leve

λεπτός-ή-όν

leptirrina

levedad

λεπτότης-ητος, ἡ

leptirrina

levemente

ἡσυχῆ

 

léxico

λεξικόν-οῦ, τὸ

léxico

ley

νόμος-ου, ὁ

θέμις-θέμιστος, ἡ

autónomo

ley [verbal]

ῥήτρα-ας, ἡ

retra

li

 

 

libación

σπονδή-ῆς, ἡ

 

liberación

ἀνάλυισις-εως, ἡ

λύσις-εως, ἡ

ἀπαλλαγή-ῆς, ἡ

análisis

electrolisis,lisina, lisis

liberal

ἐλευθέριος-α-ον

eleuterio

liberalidad

ἐλευθηριότης-ητος, ἡ

eleuterio

liberar

ἐλευθερόω

ἀπολύω

λύομαι

eleuterio

apólisis

lisemia,lisis,lisímetro, hidrólisis,Lisímaco

libertad

ἐλευθερία-ας, ἡ

eleutería

libertar

ἐλευθερόω

eleutería

librarse

ἀποφεύγω

 

libre

ἐλεύθερος-α-ον

eleuterofobía, eleuteromanía, eleuteropétalo

libro

βιβλίον-ου, τὸ

biblia, biblioteconomía, bibliófilo

líderes

πρῶτοι-ων, οἱ

protozoo, protohistoria, protón, protoplasma, prototipo, prototípico, protomártir

liebre

λαγώς-λαγώ, ὁ

lagoftalmia, lagómido, lagópodo

ligamento

σύνδεσμος-ου, ὁ

 

ligero

κοῦφος-η-ον

ὠκύς-εῖα-ύ

ἐλαφρός-ά-όν

 

limitar

ἀφορίζω

ὁρίζω

aforismo, aforístico

límites

ὅρια-ίων, τὰ

 

limosna

ἐλεημοσύνη-ης, ἡ

 

limpieza

κάθαρσις-εως, ἡ

καθαρμός-οῦ, ὁ

catarsis, catártico

limpio

καθαρός-ή-όν

 

linaje

γένος-ους, τὸ

genética, gen, género

lindar

ἀφορίζω

aforismo, aforístico

línea

γραμμή-ης, ἡ

pentagrama

lineal

γραμμικός-ή-όν

pentagrama

lino

λίνον-ου, τὸ

lino

líquido

ἐπιρροή-ῆς, ἡ

ὑγρός-ά-όν

 

higrometría

lirio      

λείριον-ου, τὸ

lirio

liso

λεῖος-α-ον

 

lista

κατάλογος-ου, ὁ

catálogo

lisura

λειότης-ητος, ἡ

 

ll

 

 

llaga

ἔλκος-ους, τὸ

 

llagar

ἐλκόω

 

llama

φλοόξ-φλογός, ἡ

flogosis

llamada

κλῆσις-εως, ἡ

 

llamar

καλέω

φωνέω

epiclesis

llamar a la puerta

κόπτω

 

llamar al mismo tiempo

συγκαλέω

 

llano

ὁμαλός-ή-όν

πλατύς-εῖα-ύ

 

 

llanto

δάκρυον-ου, τὸ

 

llanura

πεδίον-ου, τὸ

 

llave

κλεῖς-ίδος, ἡ

 

llegada

ἄφιξις-εως, ἡ

 

llegado el caso

ἂν [modifica el valor de las formas verbales]

 

llegar

ἥκω

παραγίγνομαι

ἀφικνέομαι [+ εἰς + acus.]

 

llegar a

προέρχομαι

πρόειμι

 

llegar a saber

μανθάνω

 

llegar a ser

γίγνομαι

καθίστημι [med. e intrans. act.]

 

llegar al final

τελετάω

 

llegar antes a

φθάνω

 

llegar juntamente

συνέρχομαι

 

llenar

πληρόω

πίμπλημι

 

llenar el vientre γαστρίζω  

lleno (de)

πλήρης-ες  [+gen.]

 

lleno de esperanza

εὐελπίς-ίδος

 

llevar

ἀπάγω

πορεύω

φέρω

εἰσφέρω

ἄγω

ἀπειλέω

κομἰζω

ἀποφέρω

 

 

mamífero, sanguifero, semáforo, doríforo

llevar a cabo

πράττω

τελειόω

practicar, práctica

llevar adelante

προάγω

 

llevarse

ἀφέλκω

ἀναφέρω

 

llevarse (un río) παρασύρω  

llorar

κλαίω

δακρύω

μύρομαι

 

dacriocistitis

lloro

κλαῦσις-εως, ἡ

 

llueve

ὀμβρεῖ

ὕει

 

lluvia

ὑετός-οῦ, ὁ

 

lluvioso

ὄμβριος-ον

 

lo

 

 

lo más rápido posible

ὅτι τάχιστα

 

lo mismo que

ἅτε

καθάπερ

 

lobo

λύκος-ου, ὁ

licántropo

lóbulo

λοβός-ου, ὁ

lóbulo, lobectomía

localización

εὔρεσις-εως, ἡ

 

localizar

εὑρίσκω

καταλαμβάνω

 

loco

παράφρων-ον

ἀνόητος-ον

 

anoia

loco (adj.)

μανικός-ή-όν

maniático

locura

μανία-ας, ἡ

manía, maniático

lodo

πηλός-οῦ, ὁ

 

lógico

εὔλογος-ον

 

logógrafo

λογογραφεύς-εως, ὁ

 

lograr ἐφικνέομαι  

lomo

ὀσφύς-ύος, ἡ

 

longitud

μακρότης-ητος, ἡ

macrocosmos

loro

ψιττακός-οῦ, ὁ

psitaciforme

lozanía

εὐεξία-ας, ἡ

 

lozano

ὄβριμος-ον

 

lu

 

 

lubrificación

ἄλειψις-εως, ἡ

 

lubrificar

ἀλείφω

 

lucha

ἀγών-ῶνος, ὁ

agón, agonía

lucha (deportiva)

πάλη-ης, ἡ

 

luchar

πολεμέω

μάχομαι

στασιάζω

ἀγωνίζομαι

ἀγονίζομαι

polemizar

luchar (deporte)

παλαίω

 

luchar con

μάχομαι

 

lucrarse

κερδαίνω

 

luego

εἶτα

ἔπειτα

 

lugar

χωρίον-ου, τὸ

τόπος-ουυ, ὁ

χώρα-ας, ἡ

 

topos, topógrafo, topología, toponimia

cora

lugar [de residencia]

κατοικία-ας, ἡ

 

lujo

τρυφή-ῆς, ἡ

 

lujoso

τρυφερός-ά-όν

 

lujuria

ἀσέλγεια-ας, ἡ

 

lujurioso

ἀσελγής-ές

 

luna

σελήμη-ης, ἡ

selenita, selenio, selenitosa, selenógrafa, selenosis

luna llena

πανσέληνος-ου, ἡ

 

luto

πένθος-ους, τὸ

 

luz

λύχνος-ου, ὁ

λαμπάς-άδος, ἡ

φῶς-φωτός, τὸ

licnofobia,licnobio

lámpara, lampar

foto, fotografía, fotosistema, fotoalérgico, fotoconductor, fotogénico