palabra castellana

palabra griega

helenismo

h

 

 

ha    hac    he    hi    ho    hu

ha

 

 

ha llegado a ser

γέγονε

 

haba

κύαμος-ου, ὁ

 

haber

εἰμί

 

haber en

ἔνειμι

 

haber llegado

ἥκω

 

hábil

ἐπιστήμων-ον

δεινός-ή-όν

δαίδαλος-ον

epistemología

dinosaurio

dédalo

hábil para mandar

στρατηγικός-ή-όν

estratégico

habilidad

ἐμπειρία-ας, ἡ

δεινότης-ητος, ἡ

δυναμία-ας, ἡ

empírico, empirismo

dinosaurio

dinámica

habitable

οἰκητός-ή-όν

 

habitación

αὐλή-ῆς, ἡ

κέλλα-ας, ἡ

aula

cella

habitante

οἰκήτωρ-ορος, ὁ

ἐνοικός-οῦ, ὁ

οἰκητής-οῦ, ὁ

ἐγχώριος-ον

 

habitantes de Naupacto

Ναυπάκτιοι-ων, οἱ

naupactio

habitar

οἰκέω

ναίω

κατοικέω

νέμω

ecología, economía, ecónomo, economato, económico, ecosistema,

habitar cerca de

περιοικέω

perieco

hábito de robar

κλεπτοσύνη-ης, ἡ

cleptomanía

hablar

ἀγορεύω

λέγω

λαλέω

εἴρω

 

hablar a

μετάφημι [+dat.]

πρόσφημι

 

hablar al pueblo

δημηγορέω

 

hablar con [med.] [+ dat.]

διαλέγομαι

diálogar

hablar de

φράζω

frase

hablar en público

ἀγορεύω

 

hablar entre

μετάφημι [+dat.]

 

hac

 

 

hace tiempo

πάλαι

 

hacer

ποιέω

πράττω

δράω

poeta, poema, poemático, poesía, poetastro, poetizar

practicar, práctica

hacer andar

βιβάζω

 

hacer avanzar

προάγω

 

hacer cesar

παύω

pausa

hacer convivir

συνοικίζω

 

hacer el vago

ὀκνέω

 

hacer gimnasia

γυμνάζομαι

gimansia

hacer la guerra

πολεμέω

polemizar

hacer libre

ἐλευθερόω

eleuterio

hacer moverse

ἐλαύνω [intrans.]

elástico, elastopatía, elastérido

hacer pasar

διαβάλλω

 

hacer salir

ἐξίημι

 

hacer surgir

ἀνίημι

 

hacer una campaña 

στρατεύω [act.o más frecuentemente med.] contra [ἐπὶ + acus.]

estrategia, estratagema, estratégico, estratego

hacer una expedición

στρατεύω [act.o más frecuentemente med.]

estrategia, estratagema, estratégico, estratego

hacer una libación

σπονδὴν ποιοῦμαι

 

hacer visible

δηλόω

 

hacer volver

στρέφω

 

hacha

χαλκός-οῦ, ὁ

πέλεκυς-εως, ἡ

calcografía, calcopirita

hacia

 

εἰς [+ acus.]

πρὸς [+acus.]

ἐπὶ [+gen]

isagoge

proscenio

epitafio, epifisis, epifanía, epidemia, epidermis, epígono

hacia abajo

κατὰ [+acus.]

cada, cataclismo, catacumba, catatónico, catálogo, catarata

hacia allí

ἐκεῖσε

 

hacia aquí

ἐνθάδε

 

hacia arriba 

ἀνὰ [+ acus.]

anacronismo, anafase, anáfisis, anáfora, anagrama, analogía

hacia atrás ὀπίσω  

hacia Atenas

ἀθηνάζε

 

hacia el mismo lugar ὁμόσε  

hacia todas las partes

πανταχόσε

 

hacienda

οἰκία

ecología, ecosistema, ecónomo, economato, economía, económico

Hades  

Ἅιδης-ου, ὁ

Hades

halagar

κολακεύω

 

halcón

ἱεράξ-άκος, ὁ

 

hallarse

εἰμί

 

hallazgo

ἀνεύρεσις-εως, ἡ

εὕρεσις-εως, ἡ

 

hambre

 

πεῖνα-ης, ἡ

λιμός-οῦ, ὁ

 

limosis, limotisis

harina de cebada

 

ἄλφιτον-ου, τὸ

 

hasta

 

μέχρι  [+ gen.]

 

hasta que

 

πρὶν [+ἂν + subj.]

πρὶν [+ind.]

ἕως ἂν [+ subj.]

μέχρι [+ gen.]

 

hay

ἐστιν

 

haya

ὀξύα-ας, ἡ

 

haz

δεσμή-ῆς, ἡ

 

he

 

 

hebilla

περονή-ῆς, ἡ

 

Hecatonquiro, de cien brazos

Ἑκατόγχειρ-χειρος, ὁ

 

hecho

πρᾶγμα-ατος, τὸ

pragmática, pragmatismo, pragmatista

hecho

ποιητός-ή-όν

τέλειος-ον

pragmática, pragmatismo, pragmatista

hecho vergonzoso

αἴσχος-ους, τὸ

 

Hefesto

Ἡφαίστος-ου, ὁ

Hefesto

hegemonía

ἡγεμονία-ας, ἡ

hegemonía

hegemónico

ἡγεμονικός-ή-όν

hegemónico

Hélade

Ἑλλάς-άδος, ἡ

Hélade, heládico

helar

πήγνυμι

 

helecho

πτέρις-εως, ἡ

pterodáctilo

heliasta

ἡλιαστής-οῦ, ὁ

 

hélice

ἑλίκη-ης, ἡ

hélice

hembra

θῆλυς-εῖα-ύ

 

hendidura

τρῆμα-ατος, τὸ

 

Hera

Ἥρα-ας, ἡ

Hera

Heracles

Ἡρακλῆς-έους, ὁ

Heracles

heraldo

κῆρυξ-ύκος, ὁ

 

herencia

δόσις-εως, ἡ

 

herida

τραῦμα-ατος, τὸ

trauma, traumático

herido

τραυματίας-ου, ὁ

trauma, traumático

herir

βλάπτω

παίω

πλήττω

τραυματίζω

 

 

 

traumatizar

hermana

ἀδελφή-ῆς, ἡ

 

hermano

ἀδελγός-οῦ, ὁ

adelfo

Hermes

Ἑρμῆς-οῦ, ὁ

Hermes

hermosamente εὐφυῶς  

hermoso

καλός-ή-όν

caligrafía, calidoscopio

hermosura

κάλλος-ους, τὸ

caligrafía

herramienta

ὄργανον-ου, τὸ

órgano

herrería

χαλκεῖον-ου, τὸ

calcografía

herrero

χαλκεύς-εως, ὁ

 

Hestia

Ἡστία-ας, ἡ

Hestia

hi

 

 

hidria

ὑδρία-ας, ἡ

hidría

hielo

κρύσταλλος-ου, ὁ

cristal

hierba

ποία-ας, ἡ

 

hierro

σίδηρος-ου, ὁ

siderosa, siderita, siderosis, sidéreo, siderometalúrgico,

hígado

ἥπαρ-ατος, τὸ

hepático, hepatógeno, hepatitis

higiene

καθαριότης-ητος, ἡ

 

higo

σῦκον-ου, τὸ

sicomoro

higuera

συκή-ῆς, ἡ

 

hija

θυγάτηρ-ατρός, ἡ

 

hijo

 

τέκνον-ου, τὸ

ὑιός-ου, ὁ

παῖς-παιδός, ὁ, ἡ

 

 

pediatra, pedófilo, pedofilia, pediátrico,

hilado

κλωστός-ή-όν

 

hilar

κλώθω

νέω

cloto

hilera

στοῖχος-ους, τὸ

 

hinchar ὀγκόω  
hincharse ὀγκόω [med.]  

hipo

λύγξ-λυγγός, ἡ

 

hipótesis

ὑπόθεσις-εως, ἡ

hipótesis

historia

ἱστορία-ας, ἡ

μῦθος-ου, ὁ

historia

mito, mitología

histrión

ὑποκρίτης-ου, ὁ

hipócrita

ho

 

 

hoguera           

πυρά-ᾶς, ἡ

pira

hoja

φύλλον-οὐ, τὸ

πέταλον-ου, τὸ

filófago, filogenética

pétalo

hola  [interj.]

χαῖρε

 

hombre

ἄνθρωπος-ου, ὁ

ἀνήρ-ἀνδρός, ὁ

antropomórfico,antropología, antropogenia, antropófobo

Andrés, androceo, androide, andrón, androfobia

hombro

ὤμος-ου, ὁ

homóplato

honda

σφενδόνη-ης, ἡ

 

honestidad

χρηστότης-ητος, ἡ

 

honesto

χρηστός-ή-όν

 

hongo

μύκης-ητος, ἡ

micetología

honor

τιμή-ῆς, ἡ

timocracia

honorable

τίμιος-α-ον

timócrata

honra

εὐδοξία-ας, ἡ

τιμή-ῆς, ἡ

Eudoxo

timocracia

honradez

χρηστότης-ητος, ἡ

crestomatía

honrado

σπουδαῖος-α-ον

ἄδολος-ον

πιστός-ή-όν

χρηστός-ή-όν

δίκαιος-α-ον

 

honrar

τιμάω

τίω

timocracia, timócrata,

hoplita

ὁπλίτης-ου, ὁ

hoplita

hora

ὥρα-ας, ἡ

hora

horizontal

ἐπικεκλισμένος-η-ον

 

horizonte

ὁρίζον-οντος, ὁ

horizonte

hormiga

μύρμηξ-ηκος, ἡ

 

horno (de fundir)

χόανος-ου, τὸ

 

horquilla

δίκρανον-ου, τὸ

 

hospedar

ξενόω

xenofobia

hospitalidad

τράπεζα-ης, ἡ

 

hostil

πολέμιος-α-ον

polemista

hoy

τήμερον

σήμερον

 

hoyo

τρῆμα-ατος, τὸ

 

hoz

δρέπανον-ου, τὸ

 

hu

 

 

hueco

κοιλίη-ης, ἡ

 

hueco

κοῖλος-η-ον

 

huella

ἴχνος-ους, τὸ

 

huérfano

ὀρφανός-ή-όν

orfanato

huerto

κῆπος-ου, ὁ

ὄρχος-ου, ὁ

 

hueso

ὀστέον-ου, τὸ

osteoporosis

huésped

ξένος-ου, ὁ

xenófobo

huevo

ᾠόν-ου, τὸ

 

huida

φύγη-ης, ἡ

 

huir

ἀποφεύγω

ἐκφεύγω

φεύγω

διαφεύγω

 

huir corriendo

ἀποδιδράσκω

 

humano

ἀνθρωπειος-α-ον

 

humedad

ὑγρότης-ητος, ἡ

 

humedecer

δίαινω

τέγγω

ὑγραίνω

 

húmedo

ὑγρός-ά-όν

higrometría

humildad

ταπεινότης-ητος, ἡ

 

humilde

ταπεινός-ή-όν

 

humillación

ὑποπεζία-ας, ἡ

 

humillar

ταπεινόω

 

humo

καπνός-οῦ, ὁ

capnomancia

humor

γέλως-ωτος, ὁ

 

i

 

 

id    im    ina    inm    ins    int    inu    ir    is

id

 

 

idea

ἰδέα-ας, ἡ

idea

idear

μηχανάομαι

ἐκφροντίζω

mecanismo, mecánico, mecanógrafa, mecano, mecanizar,

idéntico

ταὐτός-ή-όν

 

identidad

ταὐτότης-ητος, ἡ

 

identificar

ἐπιγιγνώσκω

γνωρίζω

 

identificarse [+gen.]

κοινωνέω

 

ignorancia

ἀμαθία-ας, ἡ

 

ignorante

ἀμαθής-ές

 

igual a

ὁμοῖος-α-ον [+dat.]

ἴσος-η-ον

homofobia, homofonía, ótico, homogéneo, homologar, homomorfismo, homonimia, homosexual, homóptero, homocigoto

isomorfo, isofonía

igualar

ἀνισόω

ἰσόω

 

igualdad

ἰσότης-ητος, ἡ

 

igualmente

ὁμῶς

 

ilegal

ἄνομος-ον

 

ilegalidad

ἀνομία-ας, ἡ

 

ilustre

ἔνδοξος-ον

κλεινός-ή-όν

 

ínclito

im

 

 

imagen

ἄγαλμα-ατος, τὸ

εἰκών-ονος, ἡ

agalmatolita, agálmido

icono, iconoclasta, iconografía, iconolatría

imaginación

φαντασία-ας, ἡ

fantasia

imaginar

ἐκφροντίζω

 

imaginario

δοκῶν-οῦσα-οῦν

 

imaginarse

ἐννοέω

ὑπολαμβάνω

 

imitación

μίμησις-εως, ἡ

mímesis, mimético

imitar

μιμέομαι

mímesis, mimético

impar

σκαλενός-ή-όν

escaleno

impedimento

ἐμπόδισμα-ατος, τὸ

κώλυμα-ατος, τὸ

 

impedir

κωλύω

 

impenitente

ἀμεταμέλητος-ον

 

imperfección

ἔλειψις-εως, ἡ

 

imperfecto

ἀτελής-ές

 

imperio

ἀρχή-ῆς, ἡ

arquilogía, arquiblasto

impermeabilizar

πακτόω

 

impertinencia

ὕβρις-εως, ἡ

 

impertinente

ὑβριστικός-ή-όν

 

ímpetu

ὁρμή-ῆς, ἡ

 

impiedad

ἀσεβεία-ας, ἡ

 

impío

ἀσεβής-ές

ἄθεος-ον

ateo, ateísmo

implorar

εὔχομαι [+dat.]

 

importancia

ἀξία-ας, ἡ

 

importante

ἄξιος-α-ον

 

importunar

ἐνοχλέω

 

imposibilidad

ἀδυναμία-ας, ἡ

adinamía

imposible

ἄπορος-ὃν

ἀδύνατος-ον

 

 

impotencia

ἀδυναμία-ας, ἡ

adinamía

impotente

ἀδύνατος-ον

 

impracticable

ἀπόρευτος-ον

 

imprevisión

ἀπροσδοκία-ας, ἡ

 

imprevisto

ἀπροδόκητος-ον ἀπρονόητος-ον

 

improbabilidad

ἀπιθανότης-ητος, ἡ

 

improbable

ἀπίθανος-ον

 

imprudencia

ἀμέλεια-ας, ἡ

Amelia

imprudente

ἀμελής-ές

 

impuesto

φόρος-ου, ὁ

 

impugnar

ἀλέγχω

 

impulsar

ἐλαύνω [intrans.]

elástico, elastopatía, elastérido

impulsar

ἐλαύνω

ἐπάγω

ὁρμάω

 

impulsivo

ὁρμητικός-ή-όν

 

impulso

φορά-ᾶς, ἡ

ὁρμή-ῆς, ἡ

 

impune

ἄτιμος-ον

νήποινος-ον

 

impureza

ἀκαθαρσία-ας, ἡ

 

impuro

ἀκάθαρτος-ον

μιαρός-ά-όν

 

ina

 

 

inacción

ἀργία-ας, ἡ

ἀπραξία-ας, ἡ

 

inactivo

ἄπραγμων-ον

ἄπρακτος-ον

αργός-όν

 

inapetencia

ἀνορεξία-ας, ἡ

anorexia

inapetente [+ gen.]

ἀνορεκτός-όν

 

incapaz

ἀδύνατος-ον

 

incendiar

καίω

πυρεύω

πίμπρημι

 

incierto

ἀβέβαιος-ον

 

incitación

ἐπικέλευσις-εωσς, ἡ

 

incitar

ἐπικελεύω

 

inclinación

ἔγκλισις-εως, ἡ

 

inclinado al amor

ἐρωτικός-ή-όν

erótico, erotismo, erotopatía

inclinar

κλίνω

 

incluir

περιέχω

συλλαμβάνω

 

incompleto

ἀτέλεστος-ον

ἀτελής-ές

 

inconexo

ἀσύνδετον-ον

asíndeton

inconmensurable

ἄμετροον

 

inconstancia

αστασία-ας, ἡ

 

inconstante

ἄστατος-ον

εὐμετάβλητος-ον

 

inconveniencia

ἀπρεπεία-ασς, ἡ

 

inconveniente

ἀπρεπής-ές

 

incorporalidad

ἀσωματία-ας, ἡ

incorporalidad

incorpóreo

ἀσώματος-ον

incorpóreo

incredulidad

ἀπιστία-ας, ἡ

 

incrédulo

ἄπιστον-ον

 

incubar

νεοττοποιέομαι

 

inculto

ἄσοφος-ον

ἀπαίδευτος-ον

 

incumplido

ἄκραντος-ον

ἀτελής-ές

 

indemne

ἀβλαβής-ές

 

independencia

αὐτονομία-ας, ἡ

autonomía

independiente

αὐτόνομος-ον

autónomo

indeterminado

ἀόριστος-ον

aoristo

indicación

σημεῖον-οὐ, τὸ

 

indicar

ἐνδείικνυμι

μηνύω

 

indiferencia

ἀμέλεια-ας, ἡ

Amelia

indiferente

ἀμελής-ές

 

indígena

ἐγχώριος-ον

 

indignarse por un trato inmerecido ἀναξιοπαθέω  

indigno

ἀνάξιος-ον

ἄτιμος-ον

 

indolencia

ἀπραγμοσύνη-ης, ἡ

 

inducir al adulterio

μοιχάω

 

ineptitud

ἀδυναμία-ας, ἡ

adinamía

inepto

ἀσύνετος-ον

φαῦλος

 

inerme

ἄνοπλος-ον

anopluro, anoploterio

inestabilidad

ἀβεβαιότης-ητος, ἡ

 

inestable

ἀβέβαιος-α-ον

σφαλερός-ά-όν

 

inexistencia

ἀνυπαρξία-ας, ἡ

 

inexperiencia

ἀπειρία-ας, ἡ

 

inexperto

ἄπειρος-ον

 

inexpresable

ἄφατος-ον

ἄφραστος-ον

ἄρρητος-ον

 

inexpresivo

ἄλογος-ον

alógico

infame

μιαρός-ά-όν

 

infamia

ἀδοξία-ας, ἡ

 

infante

πεζός-οῦ, ὁ

 

infantería

πεζόν-οῦ, τὸ

 

infección

λοιμός-οῦ, ὁ

 

infectar

μολύνω

 

infeliz

κακοδαίμων-ὃν

τάλας-τάλαινα-τάλαν

 

inferior

κατώτερος-α-ον

 

infernal ἐρεβώδης-ες  
infierno Ἁίδης-ου, ὁ

Τάρταρος-ου, ὁ

ἔρεβος-εος, τὸ

Hades

Tártaro

Erebo

infinito

ἄπεριος-ον

 

infinito

ἄπεριον-ου, τὸ

 

inflamación

φλόγωσις-εως, ἡ

flogosis

inflamado

ὀγκώδης-ες

 

inflamar

φλέγω

 

información

ἄγγελμα-ατος, τὸ

 

infortunado

δυσδαίμων-ον

 

infortunio

κῆρ-κηρός, ἡ

ἀτυχία-ας, ἡ

 

infracción

παράβασις-εως, ἡ

παρανόνημα-ατος, τὸ

 

infringir

παραβαίνω

 

ingenio

νόησις-εως, ἡ

 

ingenio (máquina)

μηχανή-ῆς, ἡ

mecanismo,mecánico, mecano, mecanógrafa, mecanizar,

ingenioso

νοηρής-ές

 

ingratitud

ἀχαριστία-ας, ἡ

 

ingrato

ἀχάριστος-ον

 

inhabilidad

ἀτεξνία-ας, ἡ

atecnia

inherente

ἔμφυτος-ον

 

inicial

πρῶτος-η-ον

protón

iniciar

ἐπιχειρέω

 

inicio

ἀρχή-ῆς, ἡ

archidiácono

inicuo

ἄνισος-ον

anisófilo, anisógino, anisomelia, anisómero

injuriar

ἐλεγχω

λοιδορέω

λωβάομαι

ὑβρίζω

 

injusticia

ἀδικία-ας, ἡ

 

injusto

ἄδικος-ον

 

inm

 

 

inmaduro

ἄωρος-ον

 

inmaterial

αὐλός-όν

 

inmaterialidad

αὐλότης-ητος, ἡ

 

inmediatamente

αὐτίκα

εὐθύς

 

inmersión

κατάδυσις-εως, ἡ

inmersión, sumersión

inmortal

ἀθάνατος- ον

atanasia

inmortalidad

ἀθανασία-ας, ἡ

atanasia

inmóvil

ἀκίνητος-ον

acinésico

inmovilidad

ἀκινησία-ας, ἡ

acinésico

inmutabilidad

ἀμεταβλησία-ας, ἡ

 

inmutable

ἀμετάβολος-ον

ἀμετάθετος-ον

 

innumerables

μύριοι-αι-α

miríada, mirianto

inocencia

εὐήθεια-ας, ἡ

 

inocente

ἀναίτιος-ον

 

inocuidad

ἀβλαβεία-ας, ἡ

 

inoportuno

ἄκαιρος-ον

 

inquietar

λυπέω

 

inquietarse  [med.]

λυπέω

 

ins

 

 

inscribir

ἀναγράφω

καταγράφω

anagrama

inscripción

γραφή-ῆς, ἡ

γράμμα-ατος, τὸ

grafía, grafología, grafito, fotografía, geografía

pentagrama, holograma, gramática, gramo, gramófono

inseguro

ἀβέβαιος-ον

 

insensatez

παραφροσύνη-ης, ἡ

ἀβουλία-ας, ἡ

ἀφροσύνη-ης, ἡ

 

abulia, abúlico

insensato

ἄφρων-ον

ἀνόητος-ον

παράφρων-ον

ἄβουλος-ον

ἀγνώμων-ον

 

anoia

abulia, abúlico

insensibilidad

ἀναισθησία-ας, ἡ

anestesia

insensible

ἀναισθητός-ή-όν

ἀπαθής-ές

anestésico

apático

insípido

ἀναφής-ές

 

insolencia

ὕβρις-έως, ἡ

hybris

insolente

ὑβριστής-οῦ, ὁ

 

insomne

ἄγρυπνος-ον

 

inspiración

ἐνθουσιασμός-οῦ, ὁ

entusiasmo, entusiasmarse, entusiasmado

inspirar

ἐμβάλλω [+acus. + dat.]

 

instructivo

διδασκαλικός-ή-όν

 

instruir

παιδεύω

paidología

instrumento

ὄργανον-ου, τὸ

orgánico, órgano

insultar

ἐλέγχω

 

int

 

 

integridad

ὁλοκληρία-ας, ἡ

 

íntegro

χρηστός-ή-όν

ὁλόκληρος-ον

 

inteligencia

νόησις-εως, ἡ

νοῦς-οῦ, ὁ

noética

inteligente

ἔφρων-ον

 

intención

δίανοια-ας, ἡ

νόημα-ατος, τὸ

 

noemático, noema

intensidad

σφοδρότης-ητος, ἡ

 

intensificar

αὐξάνω

ἐπιτείνω

 

intenso

ἰσχυρός-ά-όν

σφοδρός-ά-όν

 

intentar

ἐπιχειρέω

πειρέω

πειράω

ἐγχειρέω

 

intento

πεῖρα-ας, ἡ

 

interés

εὔνοια-ας, ἡ

 

interés (ganancia)

κέρδος-ους, τὸ

 

interesar a alguien

μέλει [+dat.]

 

interesarse por

φροντίζω

 

interior

ἐσωτικός-ή-όν

esótico

interjección

ἐπιφώνημα-ατος, τὸ

epifonema

internarse [+ei)ç+ acus.]

εἰσέρχομαι

 

interno

ἐσωτικός-ή-όν

esótico

interponer

παρεντίθημι

paréntesis

interposición

παρένθεσις-εως, ἡ

paréntesis

interpretación

ἐξήγησις-εως, ἡ

exégesis

interpretar

ἑρμηνεύω

hermenéuta

intérprete

ἑρμενεύς-εως, ὁ

hermenéutica

interrogar

ἐρωτάω

erotema

interrumpir

διακόπτω

ἐπιλαμβάνω

 

interrupción

διακοπή-ῆς, ἡ

 

intervalo

διάστημα-ατος, τὸ

diastema

intervenir

μέτειμι

 

intestino

ἔντερον-ου, τὸ

entérico, enteritis

intranquilo

ἀνήσυχος-ον

 

intriga

ἐπιβουλή-ῆς, ἡ

 

intrigar

ἐπιβουλεύομαι

 

introducción

εἰσαγωγή-ῆς, ἡ

isagoge

introducir

εἰσηγέομαι [+ dat.]

εἰσάγω

ἐπάγω

isagoge

introducirse

εἴσειμι

 

inu

 

 

inundación

κατακλισμός-οῦ, ὁ

cataclismo

inundar

κατακλίζω

cataclismo

inútil

ἀργός-όν

ψυχρός-ά-όν

ἀχρεῖος-ον

ἄχρηστος-ον

μάταιος-α-ον

argón

psicrómetro

ínutilidad

ἀχρηστία-ας, ἡ

 

inutilizar

πηρόω

 

inútilmente

μάτην

 

invadir

εἰσβάλλω

 

invariable ἀμετάθετος-ον  

invasión

εἰσβολή-ῆς, ἡ

 

invasor

εἰσβάλλων-ουσα-ον

 

invención

μηχανή-ῆς, ἡ

mecanismo,mecánico, mecano, mecanógrafa, mecanizar,

inventivo

ποιητικός-ή-όν

poético

invento

εὔρημα-ατος, τὸ

 

inverosímil

ἀπίθανος-ον

 

inverosimilitud

ἀπιθανότης-ητος, ἡ

 

inversión (pos.)

ἀντιστροφή-ῆς, ἡ

antístrofa

inverso

ἀναστρόφιος-ον

 

invertir (pos.)

ἀναστρέφω

 

investigación

μέθοδος-ου, ἡ

πύστις-εως, ἡ

ζήτησις-εως, ἡ

σκέψις-εως, ἡ

ἱστορία-ας, ἡ

 

 

 

 

historia, historico,historiografía

investigador

ζητητής-οῦ, ὁ

 

investigar

διερευνάω

 

invierno

χειμών-ῶνος, ὁ

 

invisibilidad

ἀφανεία-ας, ἡ

 

invisible

ἀφανής-ές

 

invocar

ἐπικαλέομαι

 

ir

 

 

ir

βαδίζω

διέρχομαι

χωρέω

βαίνω

οἴχομαι

ἰέναι

ἔρχομαι

 

ir a

μέλλω [+ inf. pres. o fut.]

 

ir contra

ἐπιστρατεύω [+dat, ἐπὶ + acus.]

 

ir deambulando de un lado a otro περιέρχομαι  

ir delante

προβαίνω

 

ir deprisa

σπεύδω

 

ir hacia

προσχωρέω [+dat.]

 

ir juntos

συνέρχομαι

σύνειμι

 

ira

χόλος-ου, ὁ

ὀργή-ῆς, ἡ

θυμός-οῦ, ὁ

 

ironía

εἰρωνεία-ας, ἡ

ironía

irónico

εἰρωνεικός-ή-όν

irónico

ironizar

εἰρωνεύομαι

ironizar

irracional

ἀλόγιστος-ον

ἄλογος-ον

 

alógico

irracionalidad

ἀλογία-ας, ἡ

 

irreflexión

ἀλογία-ας, ἡ

 

irreflexivo

ἀλόγιστος-ον

alógico

irregular

ἀνώμαλος-ον

anómalo

irregularidad

ἀνωμαλία-ας, ἡ

anomalía

irresolución

ἀβουλία-ας, ἡ 

abulia, abúlico

irrespetuoso

ὑβριστικός-ή-όν

 

irreverencia

ἀσέβεια-ασς, ἡ

 

irreverente

ἀσεβής-ές

 

irritar

χολόω

ὀργίζω

colérico

irritarse

ἄχθομαι

ὀργίζομαι

θυμόομαι

ἀγανακτέω

 

irse

ἀπέρχομαι

ἀποβαίνω

ἀποχωρέω

 

irse de

ἄπειμι

 

is

 

 

isla

νῆσον-ου, ἡ

peloponeso, Indonesia, Melanesia, Micronesia

isleño

νησιώτης-ου, ὁ

 

islita

νησίον-ου, τὸ

peloponeso

isósceles, de miembros iguales.

ἰσοσκελής-έσ

isósceles

izquierdo

εὐώνυμος-ὃν

ἀριστερός-ά-όν

 

palabra castellana

palabra griega

helenismo

h

 

 

ha    hac    he    hi    ho    hu

ha

 

 

ha llegado a ser

γέγονε

 

haba

κύαμος-ου, ὁ

 

haber

εἰμί

 

haber en

ἔνειμι

 

haber llegado

ἥκω

 

hábil

ἐπιστήμων-ον

δεινός-ή-όν

δαίδαλος-ον

epistemología

dinosaurio

dédalo

hábil para mandar

στρατηγικός-ή-όν

estratégico

habilidad

ἐμπειρία-ας, ἡ

δεινότης-ητος, ἡ

δυναμία-ας, ἡ

empírico, empirismo

dinosaurio

dinámica

habitable

οἰκητός-ή-όν

 

habitación

αὐλή-ῆς, ἡ

κέλλα-ας, ἡ

aula

cella

habitante

οἰκήτωρ-ορος, ὁ

ἐνοικός-οῦ, ὁ

οἰκητής-οῦ, ὁ

ἐγχώριος-ον

 

habitantes de Naupacto

Ναυπάκτιοι-ων, οἱ

naupactio

habitar

οἰκέω

ναίω

κατοικέω

ecología, economía, ecónomo, economato, económico, ecosistema,

habitar cerca de

περιοικέω

perieco

hábito de robar

κλεπτοσύνη-ης, ἡ

cleptomanía

hablar

ἀγορεύω

λέγω

λαλέω

 

hablar a

μετάφημι [+dat.]

πρόσφημι

 

hablar al pueblo

δημηγορέω

 

hablar con [med.] [+ dat.]

διαλέγομαι

diálogar

hablar de

φράζω

frase

hablar en público

ἀγορεύω

 

hablar entre

μετάφημι [+dat.]

 

hac

 

 

hace tiempo

πάλαι

 

hacer

ποιέω

πράττω

δράω

poeta, poema, poemático, poesía, poetastro, poetizar

practicar, práctica

hacer andar

βιβάζω

 

hacer avanzar

προάγω

 

hacer cesar

παύω

pausa

hacer convivir

συνοικίζω

 

hacer el vago

ὀκνέω

 

hacer gimnasia

γυμνάζομαι

gimansia

hacer la guerra

πολεμέω

polemizar

hacer libre

ἐλευθερόω

eleuterio

hacer moverse

ἐλαύνω [intrans.]

elástico, elastopatía, elastérido

hacer pasar

διαβάλλω

 

hacer salir

ἐξίημι

 

hacer surgir

ἀνίημι

 

hacer una campaña 

στρατεύω [act.o más frecuentemente med.] contra [ἐπὶ + acus.]

estrategia, estratagema, estratégico, estratego

hacer una expedición

στρατεύω [act.o más frecuentemente med.]

estrategia, estratagema, estratégico, estratego

hacer una libación

σπονδὴν ποιοῦμαι

 

hacer visible

δηλόω

 

hacer volver

στρέφω

 

hacha

χαλκός-οῦ, ὁ

πέλεκυς-εως, ἡ

calcografía, calcopirita

hacia

 

εἰς [+ acus.]

πρὸς [+acus.]

ἐπὶ [+gen]

isagoge

proscenio

epitafio, epifisis, epifanía, epidemia, epidermis, epígono

hacia abajo

κατὰ [+acus.]

cada, cataclismo, catacumba, catatónico, catálogo, catarata

hacia allí

ἐκεῖσε

 

hacia aquí

ἐνθάδε

 

hacia arriba 

ἀνὰ [+ acus.]

anacronismo, anafase, anáfisis, anáfora, anagrama, analogía

hacia Atenas

ἀθηνάζε

 

hacia todas las partes

πανταχόσε

 

hacienda

οἰκία

ecología, ecosistema, ecónomo, economato, economía, económico

Hades  

Ἅιδης-ου, ὁ

Hades

halagar

κολακεύω

 

halcón

ἱεράξ-άκος, ὁ

 

hallarse

εἰμί

 

hallazgo

ἀνεύρεσις-εως, ἡ

εὕρεσις-εως, ἡ

 

hambre

 

πεῖνα-ης, ἡ

 

harina de cebada

 

ἄλφιτον-ου, τὸ

 

hasta

 

μέχρι  [+ gen.]

 

hasta que

 

πρὶν [+ἂν + subj.]

πρὶν [+ind.]

ἕως ἂν [+ subj.]

μέχρι [+ gen.]

 

hay

ἐστιν

 

haya

ὀξύα-ας, ἡ

 

haz

δεσμή-ῆς, ἡ

 

he

 

 

hebilla

περονή-ῆς, ἡ

 

hecho

πρᾶγμα-ατος, τὸ

pragmática, pragmatismo, pragmatista

hecho

ποιητός-ή-όν

τέλειος-ον

pragmática, pragmatismo, pragmatista

hecho vergonzoso

αἴσχος-ους, τὸ

 

Hefesto

Ἡφαίστος-ου, ὁ

Hefesto

hegemonía

ἡγεμονία-ας, ἡ

hegemonía

hegemónico

ἡγεμονικός-ή-όν

hegemónico

Hélade

Ἑλλάς-άδος, ἡ

Hélade, heládico

helar

πήγνυμι

 

helecho

πτέρις-εως, ἡ

pterodáctilo

heliasta

ἡλιαστής-οῦ, ὁ

 

hélice

ἑλίκη-ης, ἡ

hélice

hembra

θῆλυς-εῖα-ύ

 

hendidura

τρῆμα-ατος, τὸ

 

Hera

Ἥρα-ας, ἡ

Hera

Heracles

Ἡρακλῆς-έους, ὁ

Heracles

heraldo

κῆρυξ-ύκος, ὁ

 

herencia

δόσις-εως, ἡ

 

herida

τραῦμα-ατος, τὸ

trauma, traumático

herido

τραυματίας-ου, ὁ

trauma, traumático

herir

βλάπτω

παίω

πλήττω

τραυματίζω

 

 

 

traumatizar

hermana

ἀδελφή-ῆς, ἡ

 

hermano

ἀδελγός-οῦ, ὁ

adelfo

Hermes

Ἑρμῆς-οῦ, ὁ

Hermes

hermoso

καλός-ή-όν

caligrafía, calidoscopio

hermosura

κάλλος-ους, τὸ

caligrafía

herramienta

ὄργανον-ου, τὸ

órgano

herrería

χαλκεῖον-ου, τὸ

calcografía

herrero

χαλκεύς-εως, ὁ

 

Hestia

Ἡστία-ας, ἡ

Hestia

hi

 

 

hidra, serpiente de agua ὔδρα-ας, ἡ