palabra castellana

palabra griega

helenismo

dis

 

 

discapacidad

δυσμορφία-ας, ἡ

dismorfía

disciplinado

εὔτακτος-ον

 

discípulo

μαθητής-οῦ, ὁ

macesis

discordia

ἔρις-ἔρισδος, ἡ

 

discurso

ῥῆμα-ατος, τὸ

 

discusión

νεῖκος-ους, τὸ

 

discutir

διαλέγομαι

νεικέω

αμφισβετέω

 

disfrutar

τέρπομαι

 

disgustar

λυπέω

 

disgustarse 

λυπέομαι

ἄχθομαι

 

disimulado

κρυψίνους-ουν

 

disimular

ἐπικρύπω

 

disimulo

ἐπίκρυψις-εως, ἡ

 

disminuir

μειόω

ἐλαττόω

meyosis, meyótico

disolución

 

ἀνάλυσις-εως, ἡ

διάλυσις-εως, ἡ

κατάλυσις-εως, ἡ

análisis

diálisis

catálisis

disolver

διαλύω

καταλύω

 

disparar

βάλλω

 

disparar con el arco

τοξεύω

 

dispersar

σκεδάννυμι

 

dispersión

σκέδασις-εως, ἡ

 

disperso

σποραδικός-ή-όν

 

disponer

συντάττω

συντίθημι

διατίθημι

 

dispuesto

ἔτοιμος-η-ον

 

disputa

διατριβή-ῆς, ἡ

ἔρις-ιδος, ἡ

diatriba

distancia

ἀπόστημα-ατος, τὸ

διάστημα-ατος, τὸ

 

distante

ἔκτοπος-ον

ectópico

distar

διέχω

 

distar de

ἀπέχω [+ gen.]

 

distinción (diferenciación)

διαίρεσις-εως, ἡ

diéresis

distinguido

ἐπιφανής-ές

epifanía

distinguir

διακρίνω

κρίνω

 

distinguirse

ἀριστεύω

 

distracción

ἀπροσεξία-ας, ἡ

ψυγαγωγή-ῆς, ἡ

 

distraer

ψυγαγωγέω

 

distraerse

ἀπροσεκτέω

 

distraído

ἀπρόσεκτος-ον

 

distribución

νομή-ῆς, ἡ

 

distribuir

νέμω

διατίθημι

μερίζω

 

disuadir

ἀποτρέπω

 

disuasión

ἀποτροπή-ῆς, ἡ

 

ditírambo

διθίραμβος-ου, ὁ

ditirambo

diversidad

ποικιλία-ας, ἡ

 

diversificar

ποικίλλω

 

diversión

χαρά-ᾶς, ἡ

 

diverso

διάφορος-ὃν

ποικίλος-ον

 

divertido

χαρίεις-εσσα-εν

 

divertir

τέρπω

χαρίζομαι

 

divertirse

παίζω

 

dividir

διίστημι

διαιρέω

ἀποτέμνω

 

divinidad

δαίμων-ονος, ὁ

δαιμόνιον-οὐ, τὸ

demon, demonio

demonio, demonología

divino

ἱερός-ά-όν

θεῖος-α-ον

hierofante, hierofante, hieróforo, hieronosis

división

διαίρεις-εως, ἡ

σχίσις-εως, ἡ

diéresis

divorciarse (el marfido)

ἀφίημι [+acus.]

 

divorcio

ἀπόπεμψις-εως, ἡ

 

do

 

 

doblado

καμψός-ή-όν

 

doblamiento

κάμψις-εως, ἡ

 

doblar

κάμπτω

 

doce

δώδεκα

dodecagono, dodecápolis, dodecaedro

dócil

εὐάγωγος-ὃν

πιστός-ή-όν

 

docilidad

εὐαγωγία-ας, ἡ

 

documento

γράμμα-ατος, τὸ

gramática

dogma

δόγμα-ατος, τὸ

dogma

dogmático

δογματικός-ή-όν

dogmático

dolor

ἄλγος-ους, τὸ

λύπη-ης, ἡ

dorsalgia, neuralgia, analgésico

doloroso

ἀλγεινός-ή-όν

dorsalgia

doméstico

οἰκεῖος-α-ον

 

dominante

ἡγεμονικός-ή-όν

hegemónico

dominar

κρατέω [+gen.]

κυριεύω

democracia, aristocracia, oligocracia

dominio

κράτος-ους, τὸ

ἀρχή-ῆς, ἡ

democracia, aristocracia

monarquía

don

δῶρον-ου, τὸ

δόσις-εως, ἡ

Teodoro, Doroteo

dosis

donación

δόσις-εως, ἡ

dosis

doncella

παρθήνος-ου, ἡ

partenogénesis, Partenón

donde

ὅπου

 

dónde [interrog.];

ποῦ

ποῦ γῆς; ¿en qué lugar de la tierra?

 

dormido

κάθυπνος-ον

 

dormilón

ὑπνώδης-ες

 

dormir

κοιμάω

καθεύδω

 

dormitar

νυστάζω

 

dormitorio

θάλαμος-ου, ὁ

κοιμητήριον-ου, τὸ

tálamo

dos

δύο-δυοῖν

duo,dual

dos veces

δίς

dístico, disogonía

dos, los

ἀμφότερος-α-ον

anfótero

doscientos

διακόσιοι-αι-α

 

dote

προίξ-ικός, ἡ

 

dracma

δραχμή-ῆς, ἡ

dracma

drama

δρᾶμα-ατος, τὸ

drama, dramático, dramaturgo

droga

φάρμακον-ου, το

farmacia, farmacéutico, fármaco, farmacopea, farmacológico,

drogar

καταφαρμακεύω

 

du

 

 

dual

δυικός-ή-όν

 

ducho en

ἔμπειρος-ον [+gen]

empírico, empirismo, empirista

duda

ἀπορία-ας, ἡ

 

dudoso

ἄπορος-ον

ἀμφίλογος-ον

 

anfilógico

duende μορμολύκειον-ου, τὸ  

dueño

δεσπότης-ουυ, ὁ

κύριος-α-ον

ἐγκρατής-ές

déspota

Ciriaco

dulce

γλυκύς-εῖα-ύ

glucemia, glucosa

dulcemente

ἡδέως

 

dulzura

γλυκύτης-ητος, ἡ

glucosa

duodécimo

δωδέκατος-η-ον

 

duración

πολυχρονία-ας, ἡ

 

duradero

χρόνιος-α-ον

πολυχρονίος-ον

crónico

durante la noche

νύκτωρ

 

durar

διαγίγνομαι

 

dureza, rigidez

σκληρότης-ητος, ἡ

esclerosis

duro, rígido

χαλεπός-ή-όν

στερέος-α-ον

στερρός-ά-όν

σκληρός-ή-όν

τραχύς-εῖα-ύ

 

estereografía

esclerosis

traquita

e

 

 

ec    ef    el    em    en    enc    ene    enr    env    es    esc    ese    est    et    ex

ec

 

 

ebullición

ἔψησις-εως, ἡ

 

echar fuera

ἐκβάλλω

 

echarse

ἐξίημι

 

eclipse

ἔκλειψις-εως, ἡ

 

edad

ἑλικία-ας, ἡ

 

edificar

οἰκίζω

κτίζω

ἱδρύω

οἰκοδομέω

 

edificio

δόμος-ου, ὁ

οἴκημα-ατος, τὸ

domótica, domo

educación

τροφή-ῆς, ἡ

παιδεία-ας, ἡ

παίδευσις-εως, ἡ

autótrofo, heterótrofo

pedagogía, pedagogo, pedagógico

educar

παιδεύω

 

ef

 

 

efebo

ἔφηβος-ου, ὁ

efebo

efecto

ἐκβαίνον-οντος, τὸ

 

efectuar

ἐργάζομαι

πράσσω

 

efectuarse

συμβαίνω

 

efímero

ἐφήμερος-ον

ὀλιγοχρόνιος-ον

efímero, efenérides

Egeo, rey de Atenas

Αἰγεύς-εως, ὁ

Egeo

egipcio

αἰγυύπτιος-ου, ὁ

egipcio

Egipto

Αἴγυπτος-οὐ, ὁ

Egipto

eje de la esfera

πόλος-ου, ὁ

polo

ejercer como tirano

τυραννεύω

tirano, tiranizar

ejercer de logógrafo

λογογραφέω

 

ejercitar

ἀσκέω

 

ejército

στόλος-ου, ὁ

στρατιά-ᾶς, ἡ

στρατός-οῦ, ὁ

 

el

 

 

el aņo pasado πέρυσι  

el más escaso

ὀλίγιστον-η-ον

oligisto

el más grande

πλεῖστος-η-ον

pleistoceno

el más pequeño

ὀλίγιστον-η-ον

oligisto

el mejor

ἄριστον-η-ον

πλεῖστον-η-ον

aristocracia

pleistoceno

él mismo, ella misma, él, ella

αὐτός-ή-ό (no en nom.)

autarquía, automóvil, autobiografía, autóctono, autómata, autopsia

el otro (de dos)

ἕτερος-α-ον

heterodoxo, heterógamo, heterogéneo, heterónomo

el primero de dos

πρότερος-α-ον

 

el que está primero

προστάτης-ου, ὁ

 

el que, la que, lo que precisamente

ὅσπερ-ἥπερ-ὅπερ

 

el, la, lo

ὁ - ἡ -τὸ

 

elaborar

ἐργάζομαι

ergasmo

elasticidad

ὑγρότης-ητος, ἡ

higrometría

elástico

ὑγρός-ά-όν

higrometría

elefante

ἐλέφας-αντος, ὁ

elefante, elefantino

elegancia

εὐπρεπεία-ας, ἡ

 

elegante

εὐπρεπής-ές

 

elegir

αἱρέομαι

 

elegir por suerte

κληρόω

 

Eleusis

Ἐλεύσις-Ἐλευσίνος, ἡ

Eleusis, eleusino

elevado

ἄκρος-α-ὃν

ὑψηλός-ή-όν

ὑπερτένους-ουν

acrofobia

hipsómetro, hipsométrico, hipsometría

elevar

αἴρω

 

elevar

ὑψόω

αἴρω

hipsómetro, hipsométrico, hipsometría

elipsis

ἔλειψις-εως, ἡ

elipsis

elogiar

ἐπαινέω

 

elogio

ἔπαινος-ου, ὁ

ἐγκώμιον-ου, τὸ

 

encomio

em

 

 

embajador

πρέσβυς-εως, ὁ

πρέσβεις-εως, οἱ embajadores

πρεσβευτής-οῦ, ὁ

presbítero, presbita, presbiteral, presbitariano, presbiterio

embarazada

ἐγκύμων-ον

 

embarazo

κύησις-εως, ἡ

 

embarcar

εἰς ναῦν εἰσβαίνω

 

embarcarse

ἐμβαίνω

 

embargar

κατεγγυάω

 

embargo

κατεγγύησις-εως, ἡ

 

embellecer

ἀγάλλω

κοσμέω

cosmos, cósmico, cosmología, cosmética, cosmetólogo, cosmogónico

emblandecer

μαλάσσω

malacia

embotado

ἀμβλύς-εῖα-ύ

ambligonio

embotar

ἀμβλύνω

ambligonio

embrión

κύημα-ατος, τὸ

 

embustero

ψεύστης-ου, ὁ

cosmos, cósmico, cosmología, cosmética, cosmetólogo, cosmogónico

emerger ἀναδύομαι  

emigrante

ἄποικος-ον

 

emigrar

ἀποικέω

μετοικέω

 

meteco

emitir

ἀνίημι

 

empezar

ὑπάρχω

ἄρχομαι [+gen.]

ὁρμάω [med. e intrans.]

 

empezar a

ἄρχω [+ gen.][act. o med.]

arquetipo, arquitecto

empleo

χρεία-ας, ἡ

 

emporio

ἐμπορίον-ου, τὸ

emporio

empujar

ἐλαύνω

 

empujar hacia adelante

ὠθέω

 

en

 

 

en

ἐν [+ dat.]

ἐπὶ [+gen.]

κατὰ [+acus.] (de tiempo)

 

cada, cataclismo, catacumba, catatónico, catálogo, catarata

en absoluto

ἥκιστα γε  [opuesto a μ{αλιστα γε]

 

en alto grado

μέγα

megalítico, mega, megáfono

en ayunas

ἄσιτος-ον

 

en casa

οἴκοι

κατ᾿ οἶκον

 

en casa de

παρὰ [+dat.]

paracronismo, paraestatal, paramilitar, paralimpíada, parapsicológico

en defensa de

ὑπὲρ [+ gen.]

hipertensión, hipermercado, hiperbólico, hiperbaton, hipercrítico, hipermétrope, hiperclorhídrico, hipermercado

en demasía

λίαν

 

en donde

ὅπου

 

en efecto

οὖν

 

en efecto. ¿?

ἆρα [introduce una pregunta directa]

 

en el caso de que

ὁπόταν

ἐὰν [+subj.]

 

en el momento oportuno

εἰς καιρόν

 

en frente

ἀντὶ [+gen.]

antipirético, antístrofa, antipatía, antígeno, antídoto

en la patria

οἴκοι

 

en medio de

ἐν [+ dat.]

ἐν μέσῳ [+gen.]

 

mesocracia, mesopotamia, mesocarpio, mesozoico

en ninguna parte

οὐδαμοῦ

 

en primer lugar 

τὸ πρῶτον

protozoo, protohistoria, protón, protoplasma, prototipo, prototípico, protomártir

en relación con

πρὸς [+acus.]

proscenio

en secreto

λάθρᾳ

 

en su caso

ἂν [modifica el valor de las formas verbales]

 

en todo caso

γοῦν

 

en un doble sentido

διχῶς

 

en vano

μάτην

 

en verdad

δήτα

τῷ ὄντι

 

en vez de

ἀντὶ [+gen.]

antipirético, antístrofa, antipatía, antígeno, antídoto

enajenación

ἀλλοτρίωσις-εως, ἡ

 

enajenar

ἀλλοτριόω

 

enaltecer

ἐπαινέω

 

enaltecimiento

ἔπαινος-ου, ὁ

 

enamorarse de [+gen.] ἐράω  

enc

 

 

encadenar

δεσμεύω

δεσμόω

 

encallar

ἐρείδω

ὀκέλλω

 

encarcelar

δεσμέω

καθείργω

 

encargado

ὑπηρέτης-ου, ὁ

 

encargar

ἐπιτρέπω [+acus. +dat.]

 

encargarse

ἀνατίθημι

 

encargo

ἐπιτροπή-ῆς, ἡ

epítrope

encéfalo

ἐγκέφαλος-ου, ὁ

encefálico

encender

ἅπτω

ἀνάπτω

 

encerrar

κατακλείω

καθείργω

 

encerrar en el establo

ἀποσηκόω

 

encía

οὖλον-ου, τὸ

 

encierro

κατακλεῖσις-εως, ἡ

 

encima de

ἀνὰ [+dat.]

ὑπὲρ [+ gen.]

anacronismo, anafase, anáfisis, anáfora, anagrama, analogía

hipertensión, hipermercado, hiperbólico, hiperbaton, hipercrítico, hipermétrope, hiperclorhídrico, hipermercado

encina

δρῦς-δρύος, ἡ

 

encolerizarse

ὀργίζομαι

 

encomendar  [+dat.]

ἐπιτρέπω

 

encomio

ἐγκώμιον-ου, τὸ

encomio

encontrar

εὑρίσκω

ἐφικνέομαι

eureca

encontrarse con

ἐντυγχάνω

 

endulzar

γλυκάζω

glucosa

endurecer      

σκληρόω

esclerosis

ene

 

 

Eneas

Ἀενείας-ου, ὁ

Eneida

enebro

κέρδος-ου, ὁ

cedro

enemigo

ἐχθρός-ά-όν

πολέμιος-α-ον

ἐναντίος-α-ον

 

polemista

enantiosis

enemistad

ἔξθρα-ας, ἡ

 

enemistar

διίστημι

 

enfermar

νοσέω

ἀσθενέω

κάμνω

nosología, nosotaxia

neurastenia

enfermedad

νόσος-ου, ὁ

ἀσθενεία-ας, ἡ

nosología, nosotaxia

asténico, neurasténico, astenia

enfermizo

ἀσθενής-ές

asténico

enfermo

ἀσθενής-ές

νοσώδης-ες

asténico, neurasténico

enfriar

ψύχω

 

enganchar

ζεύγνυμι

zeugma

engañar

ψεύδω

ἀπατάω

βουκολέω

pseudónimo

engaño

δόλος-ου, ὁ

ἀπάτη-ης, ἡ

ψεῦδος-εως, ἡ

dolo

 

pseudónimo

engañoso

ἀπατηλός-ή-όν

δόλιος-α-ον

δολερός-ά-όν

 

engendrar

γεννάω

φύω

τεκνόω

 

engordar

παχύνω

πίαινω

 

enigma

αἴνιγμα-ατος, τὸ

enigma, enigmático

enlace

δεσμός-οῦ, τὸ

 

enlazar

συνδέω

συνάγω

 

enloquecer

ἐκμαίνω

 

enmendar

κατορθόω

 

enmienda

διόρθωμα-ατος, τὸ

 

ennegrecer

μελάνω

melanina

Énoe

Οἰνόη-ης, ἡ

Enoe

enojarse ἀγανακτέω  

enr

 

 

eredador ταρακτικός-ή-όν  

enredar

ἐμπλέκω

 

enredo

πλοκή-ῆς, ἡ

 

enriquecerse

πλουτέω

plutocracia, plutócrata

enrojecer

ἐρυθρύαω

eritema, eritrocito,eritroxíleo

ensalzar

ἐπαινέω

ὑψόω

 

ensanchar

πλατύνω

 

ensayar

πειράομαι [+gen.]

 

ensayo

πεῖρα-ας, ἡ

 

enseguida

αὐτίκα

 

ensenada

κόλπος-ου, ὁ

 

enseñanza

παίδευσις-εως, ἡ

 

enseñar

διδάσκω

didáctica

enseres σκευή-ῆς, ἡ  

ensordecer

ἐκκωφόω

 

ensuciar

μίαινω

 

ensueño

ἐνύπνιον-ου, τὸ

 

entender

ἐπίσταμαι

 

entendimiento

γνώμη-ης, ἡ

gnomon, gnómico

enteramente

πάνυ

 

entereza

χρηστότης-ητος, ἡ

 

entero

ὅλος-η-ον

holograma

enterrar

θάπτω

 

entierro

τάφος-ους, τὸ

ταφή-ῆς, ἡ

cenotafio

entonces

τότε

ἐνταῦθα

 

entonces ¿?

ἆρα [introduce una pregunta directa]

 

entrada

πρόσβασις-εως, ἡ

εἴσοδος-ου, ἡ

 

isódico

entraņas σπλάγχνον-οὐ, τὸ  

entrar

ἐμβαίνω

εἰσέρχομαι [+ei)ç +acus.]

 

entrar en

εἰσβαίνω

εἴσειμι

 

entre

μεταξύ [+ gen.]

ἐν μέσῳ [+gen.]

παρὰ [+dat.]

μετὰ [+gen.]

 

entrechocar

συγκρούω

 

entrega

δόσις-εως, ἡ

dosis

entregar

παραδίδωμι

ἐπιδίδωμι

 

entumecer

ἀμβλύνω

 

entumecimiento

ἄμβλυσις-εως, ἡ

 

enturbiar

θολόω

 

entusiasmo

ἐνθουσιασμός-οῦ, ὁ

entusiasmo, entusiasmarse, entusiasmado

enumeración

ἀριθμησις-εως, ἡ

aritmética

enumerar

ἀριθμέω

aritmética

env

 

 

envejecer

γηράω

 

envenenar

φαρμακεύω

 

enviado

ἄγγελος-ου, ὁ

ángel, evangelio

enviar

ἵημι

πέμπω

στέλλω

διαπέμπομαι

προίημι

ἐφίημι

ἐπιστέλλω

 

enviar al mismo tiempo

συμπέμπω

 

enviar contra

ἐπιπέμπω

 

enviar delante

ἀφίημι

 

enviar en torno a

περιπέμπω

 

enviar fuera

ἐκπέμπω

ἀποπέμπω

 

enviar hacia arriba

ἀναπέμπω

 

enviar juntamente

συμπέμπω

 

envidia

φθόνος-ου, ὁ

 

envidiar

ζηλόω

φθονέω [+dat.]

celos

envilecer

ἀτιμάζω

 

envío

πέμψις-εως, ἡ

 

envoltura

ἔλυτον-ου, τὸ

 

envolver

ἐντυλίσσω

κυκλόω

 

envolver en paņales

σπαργανόω

 

Epidauro

Ἐπίδαυρος-ου, ὁ

Epidauro

época

χρόνος-ου, ὁ

cronológico

equilátero

ἰσόπλευρος-ον

 

equipar

στέλλω

σκευάζω

 

equivalencia

ἰσοδυναμία-ας, ἡ

 

equivalente

ἰσοδύναμος-ον

 

equivaler

ἰσοδυναμέω

 

equivocarse

ἀμαρτάνω [+dat.]

 

era

ἅλως-ω, ἡ

 

erial

ἄσπορος-ον

 

erigir

ἱδρύομαι

 

Erínias

Ἐρίνυες-ων, αἱ

Erinias

errante

πλάνος-ον

 

errar

ἁμαρτάνω

 

erróneo

ψευδής-ές

 

error

ἀμαρτία-ας, ἡ

ἁμἁρτημα-ατος, τὸ

 

eructar

ἐρυγγάνω

 

eructo

ἐρυγή-ῆς, ἡ

 

es

 

 

es

ἐστιν

γέγονε

 

es capaz

οἶον [τ᾿ ἐστιν ]

 

es natural (que)

εἰκὸς [ἐστιν ]

 

es necesario

χρή

ἀναγκαῖον [ἐστιν]

δεῖ [+acus. e inf.]

 

es obligatorio

ἀναγκαῖον [ἐστιν]

 

es posible  [impers.]

ἔξειμι

ἔξεστι [+dat. + inf]

ἔξεστι μοι me es posible.

ἔνεστι

πάρεστι

 

es preciso

χρή

 

es(tá) claro (que), es evidente que 

δῆλον [ἐστιν]

 

esc

 

 

escabroso

τραχύς-εῖα-ύ

 

escalera

κλίμαξ-ακος, ἡ

 

escalera de mano

ἐξαιρῖτις-ιδος, ἡ

 

escapar

φεύγω

διαφεύγω

 

escapar de

διακρούω [med.]

 

escaparse

ἀποφεύγω

 

escarpado

ἀπότομος-ὃν

στυφελός-ή-όν

 

escasez

σπάνις-εως, ἡ

 

escaso

σπάνιος-α-ον

 

Escitia

Σκυθία-ας, ἡ

Escitia, escita

esclavitud

δουλοσύνη-ης, ἡ

δουλεία-ας, ἡ

 

dulía

esclavo

δοῦλος-ου, ὁ

παιδαγώγος-ου, ὁ

 

pedagogo

escoba

σάρωτρον-ου, ὁ

 

escogidos, los

λογάδες-ων, οἱ

 

escoltar

προπέμπω

 

escombros

ἀρειπια-ων, τὰ

 

esconder

κρύπτω

cripta, criptograma, críptico, crisptógamo

escribir

γράφω

grafomanía, grafómetro

escritor

συγγραφεύς-έως, ἡ

grafía, grafología, grafito, fotografía, geografía

escritura

γραφή-ῆς, ἡ

grafía, grafología, grafito, fotografía, geografía

escuadra

στόλος-ου, ὁ

 

escuchar

ἀκούω

acústica

escudo

ἀσπίς-ίδος, ἡ

áspid,aspidistra

escudo de mimbre

γέρρον-ου, τὸ

 

escuela

διδασκαλεῖον-ου, τὸ

didascálico

esculpir

πτύω

 

escultor

πλαστής-οῦ, ὁ

plástica

escultura

ἄγαλμα-ατος, τὸ