palabra castellana

palabra griega

helenismo

con

 

 

con

 

σὺν [+dat.]

ἅμα [+dat.]

μετὰ [+gen.]

πρὸς [+gen.]

ἔχω [participio + acusativo]

 

 

metáfora, metafísica, metabólico, metátesis, metamorfosis

con ayuda de

σὺν [+dat.]

 

con conocimiento

ἐπισταμένως

 

con dificultad

μόλις

 

con exactitud

ἀκριβώς

 

con medida

μετρίως

metro, dinamómetro, tensiómetro, métrico

con plenos poderes

αὐτοκράτωρ-ορος, ὁ

 

con respecto a

περὶ [+dat.]

periscopio, peristilo, pericardio, perianto, periambo

cóncavo

κοῖλος-η-ον

 

conceder

δίδωμι

νέμω

παρέχω

 

concepto

νόημα-ατος, τὸ

 

concernir

ἐπιβάλλω [+acus.]

προσήκει [+acus.]

 

concesión

συγχώρησις-εως, ἡ

 

concha

κόγχη-ης, ἡ

 

conciencia

αἴσθησις-εως, ἡ

estética

concisión

συντομία-ας, ἡ

 

conciso

σύντομος-ον

 

concluir

ἀνύτω

περαίνω

τελειόω

τελευτάω

τελέω

 

conclusión

πέρας-ατος, τὸ

τελευτή-ῆς, ἡ

τέλος-ους, τὸ

 

concordia

ὁμόνοια-ας, ἡ

 

concubina

παλλακή-ῆς, ἡ

 

concurrencia

συνδρομή-ῆς, ἡ

síndrome

concurrir

συντρέχω

 

condescendencia

ἐπίνευσις-εως, ἡ

 

condescender

ἐπινεύω [+acus.]

ὑπακούω [+acus.]

 

condición

κατ’άστασις-εως, ἡ

 

condicional

ὑποθετικός-ή-όν

 

condimento

ἄρτυμα-ατος, τὸ

 

conducir

ἄγω

κομίζω

ἐπάγω

ἐπελαύνω

ήγέομαι [+dat.]

ἐλαύνω [trans.]

 

 

 

 

hegúmeno

elástico, elastopatía, elastérido

conducir a

εἰσελαύνω

 

conducir hacia arriba

ἀνάγω

 

conducir contra

ἐπάγω

 

conducta

ἦθος-ους, τὸ

τρόπος-ου, ὁ

 

conductor

ἡγεμών-ονος, ὁ

hegemón

conectado

συναφής-ές

 

conectar

συνάγω

 

conexión

συναφεία-ας, ἡ

 

confiado

πιστός-ή-όν

 

confianza

πίστις-εως, ἡ

 

confiar

ἐλπίζω

ἐπιτρέπω [+dat.]

θαρρέω

 

confiar en [+dat.]

πιστεύω

 

confirmación

κύρωσις-εως, ἡ

 

confirmar

κυρόω

 

confluencia

συμβολή-ῆς, ἡ

σύνοδος-ου, ἡ

 

sínodo

confluir

συνέρχομαι

 

conforme

σύμφωνος-ον

sinfónico

conformidad

συμφωνία, ἡ

sinfonía

confundir

ἐκπλήσσω

ταράττω

 

confusión

θόρυβος-ου, ὁ

ταραχή-ῆς, ἡ

ἀκρισία-ας, η

 

conjetura

δόκησις-εως, ἡ

 

conjeturar

συμβάλλω

τεκμαίρομαι

 

conjunción

σύνδεσμος-ου, ὁ

 

conjunto

σύστασις-εως, ἡ

diábolo

conocer

γιγνώσκω

γνωρίζω

gnosis, gnosología, agnóstico

conocido

γνώρισμος-ον

 

conocimiento

 

γνῶσις-εως, ἡ

ἐμπειρία-ας, ἡ

gnosis

empírico, empirismo

conquista

ἅλωσις-εως, ἡ

 

conquistar

καταλαμβάνω

 

consagrar

ἀνατίθημι

 

consecución

ἐπίτευξις-εως, ἡ

 

consecuencia

συμβαίνον-οντος, ὁ

 

conseguir

ἐπιτυγχάνω

κομίζομαι

κτάομαι

ἐφικνέομαι

 

consejero

σύμβουλος-ου, ὁ

 

consejo

γνώμη-ης, ἡ

παραίνεσις-εως, ἡ

 

consejo (institución)

βουλή-ῆς, ἡ

συνέδριον-ου, τὸ

boulé

sinedrio

conservación

συντήρησις-εως, ἡ

 

conservar

συντηρέω

 

considerar

ἀποβλέπω

διανοέομαι

σκοπέω

ἡγέομαι

νομίζω

φράζω [med. y aor. pas. con sentido medio]

 

 

caleidoscopio, telescopio, oftalmoscopio, microscopio, estetoscopio,

hegúmeno

consolar

παραυδάω

 

consolidar, hacer firme

βεβαιόω

 

conspiración

ἐπιβουλή-ῆς, ἡ

 

conspirar contra

ἐπιβουλεύω [+dat]

 

constancia

σταθερότης-ητος, ἡ

 

constante

σταθερός-ά-όν

 

constitución

πολιτεία-ας, ἡ

οἴκημα-ατος, ἡ

εὐεξεία-ας, ἡ

 

construcción

οἴκημα-ατος, τὸ

οἰκοδομία-ας, ἡ

 

constructor

τέκτων-ονος, ὁ

 

construir

ἱδρύω

κατατεύχω

οἰκοδομέω

τεύχω

 

consuelo

παρ’άφασις-εως, ἡ

 

cónsul

ὕπατος-ου, ὁ

 

consultar el oráculo 

χράομαι [+dat.]

μαντεύω [med.]

mancia, mántica, mántico

consumir

δαπανάω

μαραίνω

 

contagiar

ἀναπίμπλημι [+ gen.]

 

contagio

μετάδοσις-εως, ἡ

 

contagioso, infeccioso

λοιμώδης-ες

 

contar

λέγω

φράζω

ἱστορέω

 

contar (num.)

καταριθμέω

λογίζομαι

 

contemplar

θεάομαι

θεωρέω

teatro

teorema

contender

ἀγωνίζομαι

 

contendiente

ἀντίδικος-ου, ὁ

 

contestar

ἀποκρίνομαι

 

contienda

ἔρις-ιδος, ἡ

erística

contiguo

ὅμορος-ον

ἐχώμενος-η-ον

 

continente

ἥπειρος-ου, η

 

contingencia

συμφορά-ᾶς, ἡ

 

contingente

τυχαῖος-α-ον

 

continuación

παράτασις-εως, ἡ

 

continuadamente

συνέχως

 

continuar

ἕπομαι

σίειμι

 

continuidad

συνέχεια-ας, ἡ

 

continuo

συνεχές-ές

 

contorno

περίβολος-ου, ὁ

περίοδος-ου, ἡ

 

período

contra

ἐπὶ [+ acus.]

πρὸς [+acus.]

παρὰ [+acu.]

epitafio, epifisis, epifanía, epidemia, epidermis, epígono

proscenio

contracción

συστολή-ῆς, ἡ

sístole

contraer

σὺνάγω

 

contrario

ἐναντίος-α-ον

ἀντίος-α-ον

enantiosis

contratar

συντίθημι [med.]

συμβάλλω

 

contrato

συγγραφή-ής, ἡ

 

convencer

ἀναπείθω

πείθω

 

conveniente

ἐπιεικής-ές

ἐπιτήδειος-α-ον

εὐπρεπής-ές

 

convenientemente

ἐπιεικῶς

 

convenir [+ dat.]

πρέπω

προσήκω

συμφέρω

 

conversación

διάλογος-ου, ὁ

ὁμιλία-ας, ἡ

diálogo, dialogismo

homilía

conversar

διαλέγομαι

diálogar

convertirse en

γίγνομαι

 

convexo

κιρτός-ή-όν

 

convidar

παρακαλέω

καλέω

 

convidar a casa

ἑστιάω

 

convincente

πειθός-ή-όν

 

convite

θοινή-ῆς, ἡ

δαίς-ιτός, ὁ

 

convivir

συνοικέω

 

convocar

συγκαλέω

 

convulsión

σπάσμος-ου, ὁ

espasmo, espasmódico

cop

 

 

copa

κρατήρ-ῆρος, ὁ

crátera, cráter, crateriforme

copia

ἀντίγραφον-ου, τὸ

ἀποσχημα-ατος, τὸ

 

copiado

ἀντίγραφος-ον

 

copiar

ἀπογράφω

 

coraje

ἀνδρεία-ας, ἡ

 

coraza

χαλκός-οῦ, ὁ

θώραξ-θώρακος, ὁ

calcografía, calcopirita

tórax

corazón

καρδία-ας, ἡ

cardiopatía

corcho

φελλός-οὐ, ὁ

 

cordel

σπάρτον-ου, ὁ

esparto

cordero

ἀρήν- ἀρνός, ὁ, ἡ

 

cordillera

δειράς-αδος, ἡ

 

cordura

φρόνησις-εως, ἡ

 

corintios

Κορίνθιοι-ων, οἱ

corintio

Corinto

Κορίνθος-ου, ἡ

Corinto

coro

χορός-ου, ὁ

coro, corista

corona

στέφανος-ου, ὁ

Esteban, estefanote

coronar

στεφανόω

Esteban, estefanote

corpóreo

σωματοειδής-ες

 

corral

αὔλιον-ου, τὸ

 

correa

ἱμάς-αντος, ὁ

 

corrección

μεθάμορσις-εως, ἡ

διόρθωμα-ατος, τὸ

 

corregir

διορθόω

 

correr

τρέχω

θέω

 

correr hacia

προστρέχω

 

correr juntamente

συντρέχω

 

correr peligro

κινδυνεύω

 

corriente de agua

ῥεῦμα-ατος, τὸ

ῥούς-οῦ, ὁ

reuma, reumático, reumatismo, reumatología, reumatólogo,

corroer

καταβιβρώσκω

 

corromper

διαφθείρω

φθείρω

 

corrupción

διαφθορά-ᾶς, ἡ

 

cortar

τέμνω

ἀποκόπτω

κόπτω

 

corte

τομή-ῆς, ἡ

 

cortedad

βραχύτης-ητος, ἡ

 

cortés

ἀστεῖος-α-ον

 

cortesana

ἑταίρα-ας, η

hetera

cortesía

εὐἑπεια-ας, ἡ

 

corteza

φλοιός-οῦ, ὁ

 

cortina

αὐλαία-ας, ἡ

 

corto

βραχύς-εῖα-ύ

braquicardia, braquigrafía,braquicéfalo

corzo

ἔλαφος-οὐ, ὁ, ἡ

 

cosa

χτῆμα-ατος, τὸ

crematístico

cosa (asunto)

πρᾶγμα-ατος, τὸ

pragmático, pragmática, pragmatista

cosa fuera de lugar

ἀτοπία-ας, ἡ

atopita

cosecha

θέρος-ους, τὸ

 

cosechar

συγκομίζω

 

cosmético

κοσμητικός-οῦ, τὸ

cosmético

cosmos

κόςμος-ου, ὁ

cosmos

costa

παραλία-ας, ἡ

ἀκτή-ῆς, ἡ

Paralia

costado

πλευρά-ᾶς, ἡ

pleura, pleural, pleuresía, pleurítica,pleuritis, pleurodinia, pleuronectiforme

costero

παραθαλάσσιος-ον

 

costumbre

ἦθος-ἦθους, τὸ

ἔνος-οὓς, τὸ

etología, etólogo, etológico

costura

ῥαφή-ῆς, ἡ

 

cotejar [+dat.]

δείκνυμι

 

cotejo

παρ’άθεσις-εως, ἡ

 

cr

 

 

cráneo

κράνιον-ου, τὸ

cráneo

cratera

κρατήρ-ῆρος, τὸ

crátera, cráter, crateriforme

creación

ποίημα-ατος, τὸ

poema

creador

ποιητικός-ή-όν

poético

crecer

αὐξάνω

 

cree (considera)

δοκεῖ[+dat. e inf.]

δοκεί μοι creo.

ἔδοξεν αὐτῷ cree.

docetismo

creencia             

πίστις-εως, ἡ

 

creencia (opinión)

δόξα-ης, ἡ

heterodoxo, ortodoxo

creer

οἴομαο ο οἶμαι

νομίζω

λογίζομαι

 

creer (confiar)

πιστεύω

 

Creta

Κρήτη-ης, ἡ

Creta

cría γέννημνα-ατος, τὸ  

criada

θεράπαινα-ης, ἡ

 

criado

οἰκετής-ου, ὁ

 

crianza

τροφή-ῆς, ἡ

autótrofo, heterótrofo

criar

ἐκτρέφω

τρέφω

 

autótrofo, heterótrofo

criba

κόσκινον-ου, τὸ

 

cribar

κοσκινεύω

 

cristal

κρύσταλλος-ου, ὁ

cristal

cristalino

κρυστάλλινος-η-ον

 

crítica

κριτική-ῆς, ἡ

 

criticar

μέμφομαι

 

crítico

κριτικός-ή-όν

 

Crono Κρόνος-ου, ὁ  

cruce

διάβασις-εως, ἡ

 

cruel

ἄγριος-α-ον

δεινός-ή-όν

σχέτλιος-α-ον

 

crueldad

ἀστοργία-ας, ἡ

 

cruzar

διαβαίνω

diabetes

cu

 

 

cuadra

σταθμός-οῦ, ὁ

 

cuadrado

τετράγωνον-ου, τὸ

 

cuadro

πίναξ-ακος, ὁ

pinacoteca

cuadrúpedo

τετράπους-ουν

 

cuál de los dos [interrog.]

πότερος-α-ον

 

cualidad

ποιότης-ητος, ἡ

 

cualquiera que

ὅστις-ἥτις-ὅτι

 

cuando

ἐπεὶ

ἐπειδὰν

ἔπαν

ὅτε

ἕως

ὁπόταν

ἐν ᾧ

ὡς[temp.]

ὅταν

ἡνίκα

 

cuándo

πότε [interrog.]

 

cuánto [interrog.]

πόσος-η-ον

 

cuarenta

τετταράκοντα

 

cuarto

τέταρτος-η-ον

 

cuatro

τέτταρες-α

 

cuba

πίθος-ου, ὁ

 

cubierto

καλυπτός-ή-όν

 

cubrimiento

κάλυψις-εως, ἡ

 

cubrir

ἀποκρύπτω

στέργω

 

cuchara

τορύνη-ης, ἡ

 

cuchillo

μάχαιρα-ας, ἡ

 

cuello

αὐχήν-ένος, ὁ

 

cuenta

λογισμός-οῦ, ὁ

 

cuerda

μήρινθος-ου, ὁ

 

cuerdo

φρόνιμος-ον

 

cuerno

κέρας-ως, τὸ

rinoceronte

cuero

σκῦτος-ους, τὸ

 

cuerpo

 

σώμα-ατος, τὸ

δέμας. τὸ [solo nom. y acus]

soma, somático, somatismo, somatología

cuervo

κόραξ-ακος, ὁ

 

cuesta

πάγος-ου, ὁ

 

cuesta

λόφος-ου, ὁ

 

cueva

ἄντρον-ου, τὸ

σπήλαιον-οὐ, τὸ

antro

espeología

cuidado

θεραπεία-ας, ἡ

ἐπιμελεία-ας, ἡ

terapia

cuidador

θεράπων-οντος, ὁ

 

cuidadosamente

ἐπιμελῶς

 

cuidadoso

ἐπιμελής-ές

 

cuidar

θεραπεύω

μελετάω

 

culebra

ὄφις-εως, ὁ

ofidio

culo

πρωκτός-οῦ, ὁ

 

culpa

αἰτία-ας, ἡ

αἰτίον-ου, τὸ

etiología

culpable

αἴτιος-α-ον [+ gen.]

 

culpar

αἰτιάομαι

 

cultivar

ἀρόω

 

cultivo

φυτεία-ας, ἡ

 

cumbre

κορυφή-ῆς, ἡ

ἄκρον-ου, τὸ

corifeo

acrofobia

cumplimiento

ἄνυσις-εως, ἡ

 

cumplir

ἀνύτω

ἀνύω

τελέω

 

cuna

κῦτος-ους, τὸ

 

curación

θεραπεία-ας, ἡ

terapia

curar

ἰατρεύω

ἀκέομαι

θεραπεύω

pediátrico, pediátrico, psiquiátrico, iatrogenia

terapéutico, terapeuta

curativo

ἰατρικός-ή-όν

yátrico, pediátrico,psiquiátrico

Curetes

Κουρῆτες-ων, οἱ

 

curva

καμπή-ῆς, ἡ

 

curvado

καμπύλος-η-ον

 

curvar

κατακλάω

 

custodia

φυλακή-ῆς, ἡ

 

custodiar

φυλάττω

 

d

 

 

da    de    deb    def    del    dem    des    dia    dif    dio    dis    do   du

da

 

 

dados

κύβος-ου, ὁ

 

daga

ἐγχειρίδιον-ου, τὸ

 

danza

χορός-οῦ, ὁ

coro, corista

danzante

χορευτής-ου, ὁ

 

danzar

χορεύω

ὀρχέομαι

σκιρτάω

coro, corista

dañar

βλάπτω

δάκνω

 

daño

πῆμα-ατος, τὸ

 

dar

παρέχω

παραδίδωμι

δίδωμι

 

 

dosis

dar a conocer

φράζω

 

dar el pésame [pas.]

συλλυπέομαι

 

dar la señal o contraseña

σημαίνω

semántico, semantema, semasiología, semantista

dar las gracias

χάριν ἀποδίδωμι [+gen.]

 

dardo

βέλος-ους, τὸ

 

darse cuenta

αἰσθάνομαι

anestesiar, sinestesia

darse la vuelta [pas.]

τρέπω

tropo, heliotropo, tropología, troposfera, tropismo

de

 

 

de

ἀπὸ [+ gen.]

ἐκ [ἐξ]  [+gen.]

apócope, apódosis, apogeo, apología, apóstol

de abajo

κατώθεν

 

de acceso o paso difícil

δύσβατος-ον

 

de acuerdo

ἔστω

 

de alguna manera

πως

 

de allí

ἔνθεν

 

de arriba abajo

κατὰ [+acus.]

κατὰ [+gen.]

cada, cataclismo, catacumba, catatónico, catálogo, catarata

de bronce

χάλκεος-α-ον

calcografía, calcopirita

de buen nombre

εὐώνυμος-ον

 

de casa

οἰκεῖος-α-ον

 

de cierto tamaño

ποσός-ή-όν

 

de corta duración

ὀλιγοχρόνιος-ον

 

de debajo de

ὑπὸ [+gen.]

hipotensión, hipoclorhídrico, hipocausto, hipocentro, hipocondría

de difícil paso

δύσπορος-ον

 

de doble sentido

ἀμφίλογος-ον

anfilógico

de donde

ἔνθεν

 

de dónde [interrog.]

ὄθεν

πόθεν

 

de dónde exactamente ὄθενπερ  

de esta manera

ὥδε

 

de fácil paso

εὔπορος-ον

 

de guerra

πολεμικός-ή-όν

polémico

de hecho

τῷ ὄντι

γέ

 

de hierro

σιδηροῦς-ᾶ-οῦν

sideral

de labranza

ἀροτήρ-ῆρος, ὁ

 

de lino

λινοῦς-ῆ-οῦν

linoso

de manera que

ὅπως

ὅπως

ὥστε

 

de mí mismo

ἐμαυτοῦ-ῆς-οῦ

 

de modo que

ὥστε [+indicativo / infinitivo]

 

de mujer

γυνακεῖος-α-ον

 

de ningún modo

οὔκετι

μηδαμῶς

 

de ninguna manera

οὐδαμῶς

μηδαμῶς

 

de nuevo

αὖθις

αὖ

πάλιν

 

de oro

χρυσοῦς-ῆ-οῦν

crisoelefantino

de palabra

λόγῳ

monólogo, diálogo, decálogo, logaritmo, logopedia

de palabra… de hecho…

λόγῳἔργω

 

de parte de

πρὸς [+gen.]

 

de piedra

λίθινος-η-ον

litina

de plata

ἀργυροῦς-ᾶ-οῦν

argírico

de repente

ἀξαίφνης

 

de sí

ἑαυτοῦ-ῆς-οῦ

 

de sí mismo

ἑαυτοῦ-ῆς-οῦ

 

de tal clase

τοιόσδε-τοιάδε-τοιόνδε

τοιοῦτος-τοιαύτη-τοιούτο

 

de tal modoque

ὥστε [precedido de οὕτως]

 

de tal tipo

τοιόσδε-τοιάδε-τοιόνδε

 

 

de tierra firme χερσαίος-α-ον  

de tres lados

τρίπλευρος-ον

 

deb

 

 

debajo 

ὑπὸ [+ dat.]

hipotensión, hipoclorhídrico, hipocausto, hipocentro, hipocondría

deber

χρέος-ους, τὸ

 

deber (verbo)

ὀφείλω

 

débil

ἀσθενής-ές

asténico, neurasténico

debilidad

ἀδυναμία-ας, ἡ

ἀσθένεια-ας, ἡ

adinamia

astenia

debilitar

ἀσθενόω

astenia

debilitarse

μειόω

 

decadencia

φθίσις-εως, ἡ

παρακμή-ῆς, ἡ

 

decaer

ἐμπίπτω

μαραίνομαι

 

decidir

κρίνω

διαγιγνώσκω

 

décimo

δ’έκατος-η-ον

 

decir

 

λέγω

φημί

φασί dicen

φησί dice

 

decir la verdad

ἀληθεύω

 

decir que no

οὐ φημί

ἀποφημί

 

decir que sí

σύμφημι

 

decir tonterías

φλυαρέω

ληρέω

 

decisión

κρίσις.εως, ἡ

crisis, crítico

declamar

ῥητορέω

retórica

dedo

δάκτυλος-ου, ὁ

dactilar

def

 

 

defender

ἀλέξω

ἀμύνω

σκεπάζω

 

defenderse en un juicio

ἀποδικέω

 

defensa

ἀλκή-ῆς, ἡ

σκήπη-ης, ἡ

ἀπολογία-ας, ἡ

 

 

apología,apologético, apologizar

defensor

βοηθός-ή-όν

 

definir

ὁρίζω

horizonte

deformar

διαστρέφω

 

deforme

δύσμορφος-ον

 

deformidad

δυσμορφία-ας, ἡ

dismorfía

dejar

ἐάω

κατακλίνω

ἀπολείπω

ἐκλείπω

ἀνίημι

ἀφίημι

παρίημι

 

dejar atrás

παρ’έρχομαι

 

dejar caer καθίημι  

dejar de

παύω [+part.] [med. Intrans.]

διαλείπω [+part.]

pausa, pausadamente, pausar

dejar marchar

ἀφίημι

μεθίημι

 

dejar pasar

μεθίημι

 

dejar por completo

καταλείπω

 

del

 

 

del campo

ἀγροικός-ή-όν

 

del cielo

μετέωρος-ον

meteoro, meteórico, meteorito, meteorología, meteorológico

del Estado

δημόσιος-α-ον

 

delante de

πρὸ [+gen.]

 

delantero ἐμπρόσθιος-ον  

delegación

πρεσβεία-ας, ἡ

 

delegar

ἐπιτρέπω [+acus. +dat.]

 

deleitar

τέρπω

 

delfín

δελφίς-ίδος, ὁ

delfín

Delfos

Δελφοί-ῶν, οἱ

Delfos

delgadez

λεπτότης-ητος, ἡ

 

delgado

λεπτός-ή-όν

leptorrina

deliberar

βουλεύω

 

deliberar antes para someter a la Asamblea

πορβουλεύω

 

deliberar con

συμβουλεύω

 

delicadeza

ἁπαλότης-ητος, ἡ

 

delicado

ἁπαλός-ή-όν

 

delinquir

ἀδικέω

παρανομέω

 

delirio

παραφροσύνη-ης, ἡ

 

delito

παρανόημα-ατος, τὸ

 

Delos

Δῆλος-ου, ὁ

Delos

dem

 

 

demasiado

λίασν

ἄγαν

 

Deméter (diosa)

Δημήτηρ-τρος, ἡ

Deméter

democracia

δημοκρατία-ας, ἡ

democracia

democrático

δημοκρατικός-ή-όν

democrático

demora

διατριβή-ῆς, ἡ

diatriba

denominación

προσηγορία-ας, ἡ

 

densidad

 

πυκνότης-ητος, ἡ

 

densificar

πυκνόω

 

denso

πυκνός-ή-όν

 

dentro

ἐντός

ἔνδον

entodermo, entoftalmia

endógeno, endogamia, endogénesis, endoplasma, endoscopio, endotérmico

dentro de

ἐν [+ dat.]

 

dentro de  [+ gen.]

ἐντόσ

entodermo, entoftalmia

depender

ἁρτάομαι [+ἀπὸ + gen.]

 

depilación

ψίλωσις-εως, ἡ

 

deponer

ἀποτίθημι

 

depositar

καταφέρω

κατακλίνω

κατατίθημι

ἀποτίθημι

 

depósito

θήκη-ης, ἡ

biblioteca

derecho (adj.)

ἀρθός-ή-όν

ortodoncia, ortpdoxia, ortodromia, ortoedro, ortografía, ortología, ortopedia, ortóptero

derecho (sust.)

θέμις-θέμιστος, ἡ

 

derramamiento

ἔκχυσις-εως, ἡ

 

derramar

χέω

ἐκχέω

πάσσω

 

derribar

καθαιρέω

 

derrochador

ἀναλωτής-οῦ, ὁ

 

derrochar

ἀναλίσκω

 

derroche

ἀνάλωμα-ατος, τὸ

 

derrota

ἥττη-ης, ἡ

 

derrotar

ἡττάω

 

des

 

 

desacierto

παράλογος-ου, ὁ

paralogismo

desaconsejado

ἄβουλος-ον

abulia, abúlico

desafiar

προκαλέομαι

 

desafío

πρόκλησις, εως, ἡ

 

desagradable

λυπερός-ά-όν

 

desagradar [+ dat.]

ἀπαρέεσκω

 

desagrado

δυσχερεία-ας, ἡ

 

desaliento

ἀθυμία-ας, ἡ

 

desaliñado

ἀμελής-ές

Amelia

desaliño

ἀμελεία-ας, ἡ

Amelia

desánimo

δυσθυμία-ας, ἡ

ἀθυμία-ας, ἡ

 

atimia

desaparecer

ἀφανίζομαι

 

desaparecido

ἀφανής-ές

 

desaparición

ἀφανεία-ας, ἡ

 

desarmar

ἀφοπλίζω

 

desarreglar

ταράττω

 

desasosiego

ταραχή-ῆς, ἡ

 

desatado

ἄδεσμος-ον

 

desatar

ἐκλύω

λύω

 

desatar por completo

καταλύω

 

desayunar

ἀριστοποιέομαι

 

desayuno

ἄριστον-ου, τὸ

 

descalzar

ὑπολύω

 

descalzo

ἀνυπόδητος-ον

 

descansar

ἀναπαύομαι

 

descanso

ἀνάπαυσις-εως, ἡ

παῦλα-ης, ἡ

 

descaro

ἀναίδεια-ας, ἡ

 

descender

ἔξειμι

 

descendiente

ἔκγονος-ον

 

descenso

κατάβασις-εως, ἡ

κάθοδος-ου, ἡ

 

cátodo

descomponer

ἀνίημι

διαλύω

ταράττω

melisa

descomposición

διάλυσις-εως, ἡ

diálisis

desconfiado

ἄπιστον-ον

 

desconfianza

ἀπιστία-ας, ἡ

 

desconfiar

ἀπιστέω

 

desconocer

ἀγνοέω

agnóstico, agnosia

desconocido

ἀφανής-ές

 

descortés

ἀπρεπής-ές

 

descortesía

ἀπρεπεία-ας, ἡ

 

descrédito

ἀδοξία-ας, ἡ

 

descripción

ἐξήγησις-εως, ἡ

 

descripción de la tierra

γεωγραφία-ας, ἡ

geografía

descubierto

ἀκάλυπτος-ον

 

descubrimiento

ἀποκάλυψις-εως, ἡ

εὕρημα-ατος, ἡ

apocalipsis

descubrir

εὑρίσκω

καταλαμβάνω

 

descuidado

ἀπράγμων-ὃν

ἀμελής-ές

 

descuidar

ἀμελέω

 

descuido

ἀμελεία-ας, ἡ

Amelia

desde

ἀπὸ [+ gen.]

πρὸς [+gen.]

ἐκ [ἐξ] [+gen.]

παρὰ  [+gen.]

apócope, apódosis, apogeo, apología, apóstol

proscenio

paracronismo, paraestatal, paramilitar, paralimpíada, parapsicológico

desde allí

ἐντεῦθεν

 

desde entonces

ἐντεῦθεν

 

desdén

καταφρόνησις-εως, ἡ

καταφρόνημα-ατος, τὸ

 

desdichado

δυσδαίμων-ον

δυστυχής-ές

 

desear

ἐθέλω ο θέλω

ἐπιθυμέω

ἐφίημι [med.][+gen.]

 

epitimia

desembarcar

ἐκβαίνε ἐκ τῆς νέως

 

desembocadura

ἐκβολή-ῆς, ἡ

ecbólico

desengaño

πταῖσμα-ατος, τὸ

 

desenlace

καταστροφή-ῆς, ἡ

catástrofe, catastrófico

desenredar

λύω

 

desenredo

λύσις-εως, ἡ

 

desenvoltura

εὐμάρεια-ας, ἡ

 

deseo

ἐπιθυμία-ας, ἡ

προθυμία-ας, ἡ

epitimia

deseoso

πρόθυμος-ον

 

deseoso de instruirse φιλομαθής-ές  

desertor

αὐτόμολος-ον

 

desesperación

αθυμία-ας, ἡ

 

desesperado

ἄθυμος-ον

 

desesperar

ἀθυμέω

 

desfiladero

στενά-ῶν, τὰ

 

desgastar

τρίβω

 

desgaste

τριβή-ῆς, ἡ

 

desgracia

κῆρ-κηρός, ἡ

συμφορά-ᾶς, ἡ

 

desgraciado

τάλας-τάλαινα-τάλαν

ἀτυχής-ές

 

desgracias

κακά-ῶν, τὰ

caca, caco, cacofonía

desgranar

ἐκκοκίζω

 

deshacer

διαλύω

ἐκλύω

λύω

 

deshojar

περιτίλλω

 

deshonestidad

ἀδικία-ας, ἡ

 

deshonesto

ἄδικος-ον

 

deshonor

ἀτιμία-ας, ἡ

atimia

deshonra

ἀτιμία-ας, ἡ

atimia

deshonrar

ἀτιμάζω

 

desierto (adj.)

ἔρημος-ἡ-ον

eremita

desierto (sust.)

ἔρημος-ου, ὁ

eremita

designado por sorteo

κλερωός-ή-όν

 

desigual

ἄνισος-ὃν

ἀνώμαλος-ον

anisófilo, anisógino, anisomelia, anisómero

anómalo

desigualdad

ἀνωμαλία-ας, ἡ

anomalía

desistir

παύομαι [+gen]

 

desleal

ἄπιστος-ον

 

deslealtad

ἀπιστία-ας, ἡ

 

deslizamiento

ὀλίσθημα-ατος, τὸ

 

deslizante

ὀλισθηρός-ά-όν

 

deslizarse

ὀλισθάνω

ἕρπω

 

desmayo

λειποψυξία-ας, ἡ

 

desmesura

ἀμετρία-ας, ἡ

ametría

desnudar

γυμνόω

gimnospermo, gimnasia

desnudez

γυμνότης-ητος, ἡ

gimnasta

desnudo

γυμνός-ή-όν

gimnospermo, gimnasia

desobedecer

ἀπειθέω

νηκουστέω

 

desobediencia

ἀνηκουστία-ας, ἡ

 

desobediente

ἀπειθής-ές

 

desocupado

ἄπραγμων-ον

 

desorden

ἀταξία-ας, ἡ

ταραχή-ῆς, ἡ

ataxia, ataxodinamia

desordenadamente

ἀκόσμως

ἀτάκτως

 

desordenado

ἄκοσμος-ὃν

ἄτακτος-ον

 

desordenar

ταράττω

 

despedida

ἀπόπεμψις-εως, ἡ

 

despedir

ἐκπέμπω

ἀποπέμπω

αφίημι

 

despertar a alguien

ἐγείρω

 

despertarse 

ἐγείρομαι

 

desplegar

πετάννυμι

 

despoblación

ἐρήμωαια-εως, ἡ

 

despoblado

ἔρημος-ον

eremita

despoblar

ἐρημόω

eremita

despojar

συλάω

περιαιρέω

 

desposar

γαμέω

monógamo

déspota

τύραννος-οὐ, ὁ

tirano

despótico

δεσποτικός-ή-όν

despótico

despreciable

ἄδοξος-ον

ἀναξιος-ον

καταφρόνητος-ον

 

despreciar

καταφρονέω [+gen.]

καταπτύω

 

desprecio

καταφρόνησις-εως, ἡ

καταφρόνημα-ατος, τὸ

ψόγος-ου, ὁ

 

despreocuparse

ἀμελέω

 

desproporción

ἀσυμμετρία-ας, ἡ

asimetría

desproporcionado

ἀσύμμετρος-ον

asimétrico

después

ἔπειτα

εἶτα

 

después de

μετὰ [+acus.] (lugar y tiempo) 

κατὰ [+acus.]

metáfora, metafísica, metabólico, metátesis, metamorfosis

cada, cataclismo, catacumba, catatónico, catálogo, catarata

después de mucho tiempo

διὰ πολλοῦ

 

después que

ἐπειδή

 

destapar

ἀνακαλύπτω

 

desterrar

ὀστρακίζω

φυγαδεύω

 

destierro

ἐκβολή-ῆς, ἡ

φυγή-ῆς, ἡ

ecbólico

destilación