palabra castellana

palabra griega

helenismo

b

 

 

ba    be    bi    bo    bu     

ba

 

 

bailar

ὀρχέομαι

 

baile

χορός-οῦ, ὁ

coro, corista

bañarse λούω [med.]  

bajada

 

κατάβασις-εως, ἡ

κάθοδος-ου, ἡ

 

cátodo

bajar

καταβαίνω

ταπεινόω

κατέρχομαι

 

bajar volando καταπέτομαι  

bajeza

ταπεινότης-ητος, ἡ

 

bajo

βαρύς-εῖα-ύ

ταπεινός-ή-όν

barisfera, barítono

bajo

ὑπὸ [+acus.]

ὑπὸ [+dat.]

κατὰ [+gen.]

 

ballena

κῆτος-ους, τὸ

cetáceo

balsa

σχεδία-ας, ἡ

 

bandeja

πίναξ-ακος, ὁ

 

banquete

συμπόσιον-ου, τὸ

simposio

baño

λυτρών-ῶνος, ὁ

 

baño, acción de bañarse

λοῦσις-εως, ἡ

 

barato

εὔωνος-ον

εὐτελής-ές

 

barba

γένειον-ου, τὸ

πώγων-ονος, ὁ

 

bárbaro

βάρβαρος-ου, ὁ

bárbaro, barbarismo

barbecho

νεός-οῦ, ὁ

 

barbería

κουρεῖον-ου, το

 

barbero

κουρεύς-έως, ἡ

 

barbilla

γένειον-ου, τὸ

 

barbudo

εὐγένειος-ον

 

barca

πλοῖον-ου, τὸ

 

barco

πλοῖον-ου, τὸ  

 

barco mercante

ὁλκάς-άδος, ἡ

 

barranco

φάραγξ-αγγος, ἡ

 

barrio

 

χωρίον-ου, τὸ

ἀγυιά-ᾶς, ἡ

 

basar

βεβαιόω

 

base

ἔδρα-ας, ἡ

 

bastante

ἄδην

 

bastante grande

μείχων-ον

 

bastar

ἐξαρκέω

 

bastón

σκῆπτρον-ου, τὸ

ῥάβδος-ου, ὁ

βακτηρία-ας, ἡ

cetro

rabdomorfo, rabdoide

bacteria

batalla

μάχη-ης, ἡ

naumaquia, gatomaquia

batalla naval

ναυμαχία-ας, ἡ

naumaquia

baúl

θήκη-ης, ἡ

 

be

 

 

bebedizo

φάρμακον-ου, τὸ

farmacia, farmacéutico, fármaco, farmacopea, farmacológico,

beber

πίνω

 

bebida

πότος-ου, τὸ

potable

bebido

μεθύων-ουσα-ον

 

belicoso

 

πολέμιος-α-ον

πολεμικός-ή-όν

polemista

polémico

belleza

κάλλος-ους, τὸ

 

bello

καλός-ή-όν

 

bendición

καθιέρωσις-εως, ἡ

 

bendito

μακάριος-α-ον

 

beneficiar

ὠφελέω

 

beneficio

ὄφελος-ους, τὸ

εὐργεσία-ας, ἡ

 

beneficioso

ὠφέλιμος-ον

 

benevolencia

εὔνοια-ας, ἡ

 

benévolo

εὔνους-οὖν

ἵλαος-ὃν

φιλόφρων-ον

 

benigno

πρᾷος-πραεῖα-πρᾷον

ἤπιος-α-ον

 

Beocia

Βοιωτία-ας, ἡ

 

berza

ῥάφανος-ου, ὁ

 

besar

ἀσπάζομαι

 

beso

φίλημα-ατος, τὸ

 

betún       

ἄσφαλτος-ου, τὸ

asfalto, asfáltico

bi

 

 

bicho

ἑρπετόν-ου, τὸ

 

bien

 

καλῶς

εὖ

caligrafía, calidoscopio

bien [interj.]

εὔ γε

 

bien aconsejado

εὔβουλος-ον

eubulia

bien dicho

εὔλογος-ον

Eulogio

bien hecho [interj.]

εὔ γε

 

bien intencionado

εὔφρων-ονος

 

bien nacido

εὐγενής-ές

γενναῖος-α-ον

Eugenio

bien ordenado

εὔτακτος-ον

 

bienes

χρήματα-των, τὰ

ὑπάρχοντα τὰ

crematístico

bienestar

εὐπορία-ας, ἡ

 

bienhechor

εὐεργέτης-ου, ὁ

 

bifurcarse

σχίζομαι

 

bilis

χόλος-ου, ὁ

 

blanco

λευκός-ή-όν

leucocito, leucemia, leucodermia

blancura

λευκότης-ητος, ἡ

leucocito, leucemia, leucodermia

blando

ἁπαλός-ή-όν

 

blando

μαλακός-ή-όν

malacia

blandura

μαλακότης-ητος, ἡ

malacia

blanquear

λευκόω

leucocito, leucemia, leucodermia

blasfemar

βλασφημέω

blasfemar

blasfemia

βλασφημία-ας, ἡ

blasfemia

blasfemo

βλασφήμος-ον

blasfemo

bo

 

 

boca

στόμα-ατος, τὸ

estomatólogo, estoma, estomatitis, estomatópodo

bolsa

ἀσκός-ου, ὁ

 

bonanza

εὐδία-ας, ἡ

γαλήνη-ης, ἡ

 

galena

bondad

εὐθυμία-ας, ἡ

 

bondadoso

εὐμενής-ές

φιλάνθρωπος-ὃν

εὐήθης-ες

 

filántropo

bordar

ποικίλλω

 

borde

χεῖλος-ους, τὸ

 

bordear

ὁρίζω

horizonte

boreal

ἀρκτικός-ή-όν

ártico

borrachera

μέθη-ης, ἡ

 

borracho

πάροινος-ον

 

borrasca

χειμών-ῶνος, ὁ

 

bosque

ὕλη-ης, ἡ

hilemorfismo

bostezar

χάσκω

casmodia

bostezo

χάσμη-ης, ἡ

casmodia

botánica

Βοτανική τέχνη-ης, ἡ

botánica

botánico

βοτανικός-ή-όν

botánico

bóveda

θόλος-ου, ὁ

tholo

brazalete

ψέλιον-ου, τὸ

 

brazo

βραχίων-ονος, ὁ

πῆχυς-υος, ὁ  

 

breve

βραχύς-εῖα-ύ

σύντομος-ον

braquicardia, braquigrafía,braquicéfalo

brevedad

συντομία-ας, ἡ

 

brida

ἡ·ία-ας, ἡ

 

brillante

λευκός-ή-όν

λαμπρός-ά-όν

leucocito, leucemia, leucodermia

lamprómetro, lampro

brillar

λάμπω

lampo

brillo

λαμπρότης-ητος, ἡ

 

brincar

σκιρτάω

 

broche

περονή-ῆς, ἡ

peroné

broma

παίγνιον-ου, τὸ

 

bromear

παίζω

 

bromio (epit. de Dioniso)

βρόμιος-ου, ὁ

 

broncíneo

χάλκεος-α-ον

calcografía, calcopirita

brotar

ῥήγνυμι

 

bu

 

 

buen nombre

εὔκλεια-ας, ἡ

 

buen tiempo

εὐημερία-ας, ἡ

 

buena ley

ευνομία-ας, ἡ

 

buena nueva

εὐαγγέλιον-ου, τὸ

evangelio

buena opinión

εὐδοξία-ας, ἡ

Eudoxo

buena vida εὐωχία-ας, ἡ  

buena voluntad

προθυμία-ας, ἡ

 

buena voz

ευφωνία-ας, ἡ

eufónico

bueno

αγαθός-ή-όν

εὐμεής-ές

εὔθυμος-ον

agatófilo

buey

βοῦς-βοός, ὁ

bootes

buitre

γύψ-γυπός, ὁ

 

bulbo

βολβός-οῦ, ὁ

bulbo

bullir

ἔψω

 

burla

κατάγελως-ωτος, ὁ

σκῶμμα-ατος, τὸ 

 

burlarse

καταγελάω

σκώπτω

 

burro

ὄνος-οὐ, ὁ , ἡ 

 

buscar

ζητέω

ἀγρεύω

ματεύω

 

búsqueda

ζήτησις-εως, ἡ

 

c

 

 

cab   cal    can    car    ce    ci    coa    com    con    cop    cr    cu

cab

 

 

cabalgar

ἱππεύω

hípica, hipismo

caballero

ἵππιος-α-ον

hípico

caballero (sust.)

ἱππεύς-εως, ὁ

hípico

caballo

ἵππος-ου, ὁ

hipopótamo, hípica, hipismo

cabaña

καλύβη-ης, ἡ

 

cabellera

κόμη-ης, ἡ

hipopótamo, hípica, hipismo

cabello

θρίξ-τριχός-ἡ

 

caber

ἐναρμόζω

 

cabeza

κεφαλή-ῆς, ἡ

cefalópodo

cabo

ἄκρα-ας, ἡ

 

cabra

αἴ-αἰγός, ὁ, ἡ

egipán, égida

cactus

κάκτος-ου, ἡ

cacto

cada 

ἕκαστος-η-ον

πᾶς-πάσα-πάν

ἀνὰ [+ acus.]

 

panteísmo,  panteón, pantócrator, pantomima, pantera,

anacronismo, anafase, anáfisis, anáfora, anagrama, analogía

cada uno

ἕκαστος-η-ον

 

cada uno (de dos)

ἑκατερος-α-ον

 

cadáver

νεκρός-οῦ, ὁ

necrófago, necrosis, necrópolis, necropsia

cadena

δέσμα-ατος, τὸ

κλοιός-οῦ, ὁ

 

cadera

ὀσφύς-ύος, ἡ

 

caer

πίπτω

σφάλλω

 

caer sobre

ἐμπίπτω [+dat.]

 

caída

πτῶμα-ατος, τὸ

 

caído

πτώσιμος-ον

 

caja

θήκη-ης, ἡ

biblioteca

cal

 

 

cal      

κονία-ας, η

 

calabaza

σίκυος-ου, ὁ

 

calcular

λογίζομαι

 

cálculo

λογισμός-ου, ὁ

 

caldo

ζωμός-οῦ, ὁ

 

calentar

θερμαίνω

termodinámico

calidad

ποιότης-ητος, ἡ

 

caliente

θερμός-ή-όν

térmico

callar

σιγάω

σιωπάω

 

calle

ἀγυιά-ᾶς, ἡ

 

calma

ἡσυχία-ας, ἡ

 

calma (meteorológica)

νηνεμία-ας, ἡ

 

calma del mar, bonanza γαλήνη-ης, ἡ galena

calor

θερμασία-ας, ἡ

calor

calumnia

διαβολή-ῆς, ἡ

diabólico

calumniador

βάσκανος-ου, ὁ

 

calumniar

διάβαλλω

 

calvicie

μαδαρότης-ητος, ἡ

 

calvo

ψιλός-ή-όν

 

calzada

ἀγυιά-ᾶς, ἡ

 

calzarse

ὑποδύομαι

 

cama

κλίνη-ης, ἡ

κοῖτος-ου, ὁ

 

coito

cambiar

μεταβάλλω

μετατίθημι [med.]

ἀλλάσσω [ἀλλάττω]

metábasis

cambiar de opinión

μεταγιγνώσκω

 

cambio

 

μετοίκησις-εως, ἡ

μεταβολή-ῆς, ἡ

μετάστασις-εως, ἡ

μετάθεσις-εως, ἡ

μετατάξις-εως, ἡ

meteco

metabolismo, metabolismo

metástasis

metátesis

camello

κάμηλος-ου, ὁ

camello

caminar

βαδίζω

ὁδεύω

 

camino

πόρος-ου, ὁ

ἀγυιά-ᾶς, ἡ

ὁδός-ου, ἡ

poro, poroso

 

hodógrafo, hodómetro, hodograma

camino en derredor

περίοδος-ου, ἡ

Pericles

campamento

στρατοπεδεία-ας, ἡ

 

campesino

αὐτουργός-οῦ, ὁ

 

campestre

ἀγρεῖος-α-ον

agrio

campo

ἀγρός-οῦ, ὁ

agro, agrónomo

campo de labranza

ἔργα-ων, τὰ

ergio, sinergia, ergofobia

can

 

 

candor

ἁπλότης-ητος, ἡ

 

candoroso

ἁπλοῦς-ῆ-οῦν

 

canillera

κνημίς-ῖδος, ἡ

 

cansancio

μόγος-ου, ὁ

 

cansarse

κάμνω

 

cantar

ᾄδω

ἀείδω

μέλπω

aedo

cantar un himno

ὑμνέω

hímnico, himno, himnario, himnodia

cántaro

ὑδρία-ας, ἡ

hidría

cantera

λιθοτομίαι-ων, αἱ

litotomía

cantidad

πλῆθος-ους, τὸ

ἀριθμός-οῦ, τὸ

pletórico

aritmética

canto

μέλος-ους, τὸ

ᾠδή-ῆς, ἡ

melodía

caña

κάλαμος-ου, ὁ

cálamo

cáñamo

κάνναβις-εως, ἡ

cannabis

capa

χλαίνα-ης, ἡ

 

capacidad

ἱκανότης-ητος, ἡ

 

capaz de juzgar

κριτικός-ή-όν

crítico

capcioso

σοφιστικός-ή-όν

sofístico

capitán de barco

ναύκληρος-ου, ὁ

nauclero

capricho

μετάγνωσις-εως, ἡ

 

caprichoso

μετάβουλος-ον

 

captar

λαμβάνω

 

capturar

ἀπάγω

 

car

 

 

cara

ὤψ-ὠπός, ἡ

cíclope

carácter

σχῆμα-ατος, τὸ

ἦθος-ἦθους, τὸ

τρόπος-οὐ, ὁ

χαράκτηρ-ῆρος, ὁ

esquema, esquemático, esquematismobis

etología, etólogo, etológico

tropo

carácter

característica

χαρακτηριστικός-ή-όν

característico

característico

ἔμφυτος-ον

 

carbón

ἄνθραξ-ακος, ὁ

antracita,antracosis, ántrax

cárcel

δεσμωτήριον-ου, τὸ

 

cardador

ξάντης-ου, ὁ

 

cardadura

χνσις-εως, ἡ

 

cardar (lana)

ξαίνω

 

cardo            

ἄκαρνα-ης, ἡ

 

carecer

ἀπορέω

δέω

aporético

carencia

δέησις-εως, ἡ

 

carga (tributo)

φόρος-ου, ὁ

φορτίον-ου, τὸ

 

carga (peso) φορτίον-ου, τὸ  

cargo

χρεία-ας, ἡ

τιμή-ῆς, ἡ

ἀρχή-ῆς, ἡ [pl.]

 

 

arquilogía, arquiblasto

caricia

ἀσπάασματα-ων, τὰ

 

caridad

φιλανθρωπία-ας, ἡ

filantropía

caritativo

φιλάνθρωπος-ον

filántropo

carne

σάρξ-σαρκός, ὁ

κρέας-ατος, τὸ

sarcófago, sarcoma

carnicería

μαγειρεῖον-ου, τὸ

 

carnicero

μαγειρός-οῦ, ὁ

 

caro

τίμιος-α-ον

 

carpintería

ξυλουργία-ας, ἡ

 

carpintero

ξυλουργός-ου, ὁ

 

carrera

δρόμος-ου, ὁ

hipódromo, dromedario

carretero

ἁμαξηλάτης-ου, ὁ

 

carrillo

παρειά-ᾶς, ἡ

 

carro

δίφρος-ου, ὁ

ἅμαξα-ης, ἡ

ἅρμα-ατος, τὸ

 

carta

ἐπιστολή-ῆς, ἡ

epístola

casa

δόμος-ου, ὁ

οἰκία-ας, ἡ

οἶκος-ου, ὁ

domótica, domo

ecología, ecosistema, ecónomo, economato, economía, económico

casamiento

γάμος-ου, ὁ

polígamo, monógamo, gamopétalo

casarse con

γαμέω

 

cascada          

καταβασμός-οῦ, ὁ

 

cáscara

κέλυφος-ου, ὁ

 

casco

κόρυς-κόρυθος, ἡ

κράνος-ους, τὸ

χαλκός-οῦ, ὁ

κυνέη-ης, ἡ

 

 

calcografía, calcopirita

castaña

κάστανον-ου, τὸ

castaño

castaño

καστανέα-ας, ἡ

castaña

castidad

ἄγνευμα-ατος, τὸ

 

castigar

 

ζημιόω

κολάζω [y med.]

 

castigo

τιμωρία-ας, ἡ

ζημία-ας, ἡ

κόλασις-εως, ἡ

 

castración

ἐκτομή-ῆς, ἡ

 

castrado

ἄνορχος-ον

 

castrar

ἐκτέμνω

 

casual

τυχαῖος-α-ον

 

casualidad

τύχη-ης, ἡ

 

catálogo

κατάλογος-ου, ὁ

catálogo

cauce

ῥεῦμα-ατος, τὸ

reuma, reumático

causa

αἰτία-ας, ἡ

etiología

causante

αἰτίος-α-ον

etiología, etiológico

causante

αἴτιος-α-ον [+ gen.]

etológico

causar

γεννάω

ποιέω

τίκτω

 

caza

θήρα-ας, ἡ

 

cazador

κυνηγέτης-ου, ὁ

θηρευτής-οῦ, ὁ

κυνηγός-οῦ, ὁ

 

cazar

θερεύω

ἀγρεύω

 

ce

 

 

cebada

κριθή-ῆς, ἡ

 

cebolla

βολβός-οῦ, ὁ

κρόμνυον-ουυ, τὸ

 

ceder

εἴκω [+dat.]

 

cedro

κέρδος-ου, ὁ

cedro

cegar

τυφλόω

 

ceguera

τφλότης-ητος, ἡ

 

ceja

ὀφρύς-ύος, ἡ

 

cejar en

παύω [+gen.] [med. Intrans.]

pausa, pausadamente, pausar

celebrar

ἐγκομιάζω

encomiástico

celeste

οὐρανίος-α-ον

urania

celos

ζῆλος-ου, ὁ

celos

celoso

φθονερός-ά-όν

πρόθυμος-α-ον

 

cementerio

κοιμητήριον-ου, τὸ

 

cena

δειπνόν-οῦ, τὸ

deipnosofista

censurar

ἐλέγχω

λοιδορέω

μέμφομαι

 

central

μέσος-η-ὃν

mesocracia, mesopotamia, mesocarpio, mesozoico

centro

κέντρον-ουυ, τὸ

centro

ceñir

ζώννυμι

 

ceño

σκυθρωπόν-οῦ, τὸ

ὀφρύς-ύος, ἡ

 

ceñudo

σκυθρωπός-ή-όν

 

cepa

στέλεχος-ους, τὸ

 

cera

κερός-οῦ, ὁ

cera

cerámica

κεραμεία-ας, ἡ

cerámica

cerámico

κεραμικός-ή-όν

cerámico

cerca

πλησίον

ἐγγύς

 

cerca de

ἐγγύς

πρὸς [+dat.]

 

cercanía

πλησιότης-ητος, ἡ

 

cercano

πλησίος-α-ον

 

cercar

φράσσω

 

cerdo        

σῦς-σύος, ὁ, ἡ

 

cereal

σῖτος-ου, ὁ

 

cerebro

ἐγκέφαλος-ου, ὁ

encéfalo

ceremonia

πομπή-ῆς, ἡ

 

cereza

κεράσιον-ου, τὸ

 

cerezo

κερασέα-ας, ἡ

 

cerrado

κλειστός-ή-όν

 

cerradura

κλεῖς-ίδος, ἡ

 

cerrajero

κλειθροποιός-οῦ, ὁ

 

cerrar

κλείω

 

certamen

ἀγών-ῶνος, ὁ

agón, agonía

certeza

βεβαιότης-ητος, ἡ

 

cesar

παύω

λήγω

λωφάω

pausa

cese

ἀνάπαυσις-εως, ἡ

 

cesta

κρέμαθρα-ας, ἡ

 

cesto

κάνεον-ου, τὸ

 

cetro

σκῆπτρον-ου, τὸ

cetro

chapa de plata

ἀργύριον ἄσημον-ου, τὸ

 

charlar

λαλέω

Eulalia

chimenea

κάπνη-ης, ἡ

capnomancia

Chipre

Κύπρος-ου, ἡ

Chipre

chocar

πλήττω

κρούω

συντρίβω

προσβάλλω [+πρὸς + acus.]

συντρίβω

 

chocar contra

συμπίπτω [+dat.]

 

choque

σύρρησις-εως, ἡ

 

chorro

ἀπορροή-ῆς, ἡ

 

chupar

μύζω

 

ci

 

 

cicatriz

οὐλή-ῆς, ἡ

 

cicatrizar

κατουλόω

 

Cíclope (monstruo de un solo ojo)

Κύκλωψ-οπος, ὁ

Cíclope

cicuta

κώνειον-ου, τὸ

 

ciego

τυφλός-ή-όν

tiflólogo, tiflología, tiflológico

cielo

οὐρανός-ου, ὁ

urano, uranio, uranografía, uranolito, uranometría

cien

ἑκατόν

hecatombe

ciencia

μάθημα-ατος, τὸ

ἐπιστήμη-ης, ἡ

matemáticas

epistemología

cierre

ἀπόσκλῃσις-εως, ἡ

 

ciertamente

τοίνυν

μέντοι

τοί

μὲν 

 

cierto

ἐτεός-ά-όν

 

ciervo,cierva

ἔλαφος-ου, ὁ, ἡ

 

cigarra

τέττιξ.τέττιγος, ὁ

 

cima

ἄκρα-ας, ἡ

κορυφή-ῆς, ἡ

 

corifeo

cimentar

θεμελιόω

 

cimera

λόφος-ου, ὁ

lofóforo,lofótrico, lofio

cimientos

ἔδαφος-ους, τὸ

edafología

Cimón

Κίμων-ονος, ὁ

Cimón

cincel

γλύφανος-ου, ὁ

 

cinco

πέντε

pentacordio, pentatlón, pentodo, pentagonal, pentagrama, pentámero, pentatlón, pentodo,pentasílabo, pentadáctila,

cincuenta

πεντήκοντα

 

ciprés

κυπάρισσος-ου, ὁ

 

círculo

κύκλος-ου, ὁ

círculo, ciclico, circo

circunstancia

πρᾶγμα-ατος, τὸ

καιρός-οῦ, ὁ

περίστασις-εως, ἡ

pragmática, pragmatismo, pragmatista

 

perístasis

circuntancial

περιστατικός-ή-όν

peristático

Cirene

Κυρήνη-ης, ἡ

Cirene

ciruela

προύμνον-ου, τὸ

 

ciruelo

προύμνη-ης, ἡ

 

cirugía

χειρουργία-ας, ἡ

quirúrgico

cisne

κύκνος-ου, ὁ

cíclico

citara

κίθαρα-ας, ἡ

cítara
citarodia, arte de tocar la cítara

κιθαρῳδία-ας, ἡ

cítara

ciudad

ἄστυ-εως, ἡ

πόλις-εως, ἡ

 

político, politicón, politiquear, política, politizar, politiquería

ciudad pequeña

πολίχνιον-ου, τὸ

político, politicón, politiquear, política, politizar, politiquería

ciudadana [sust.]

πολῖτις-ίδος, ἡ

político

ciudadanía

πολιτεία-ας, ἡ

 

ciudadano [adj.]

πολιτικός-ή-όν

ἀστικός-ή-όν

político

ciudadano [sust.]

ἀστός-οῦ, ὁ

πολίτης-ου, ὁ

 

ciudadela

ἀκρόπολις-εως, ἡ

acrópolis

cívico

πολιτικός-ή-όν

político

clámide (capa o manto sin mangas)

χλαμύς-ύδος, ἡ

clámide

clamor

κραυγή-ῆς, ἡ

 

claridad

σαφήνεια-ας, ἡ

 

claro

φανερός-ά-όν

σαφής-ές

fanerógama

clase

γένος-ους, τὸ

genérico

clasificación

διάταξις-εως, ἡ

 

clasificar

διατάσσω

 

clavo

ἧλος-ου, ὁ

 

cliente

ὠνητής-οῦ, ὁ

 

clima

κλίμα-ατος, τὸ

clima, climático

Cnosos

Κνωσσός-οῦ, ἡ

Cnossos

coa

 

 

coacción

βία-ας, ἡ

 

coaccionar

βιάζω

 

coagular

πήγνυμι

 

cobarde

πονερός-ά-όν

δειλός-ή-όν

 

cobardía

δειλία-ας, ἡ

 

cobrar

ἀγείρω

 

cobre, objeto de cobre o bronce

χαλκός-οῦ, ὁ

calcografía, calcopirita

cobro

μισθοφορά-ᾶς, ἡ

 

cocción

ἔψησις-εως, ἡ

 

cocer              

ἔψω

 

cocina

ἰπνός-οῦ, ὁ

 

cocinar

πέσσω

 

coger

ἀπάγω

λαμβάνω

αἱρέω

 

coger para sí 

λαμβάνω [med.+gen.]

 

coger por completo

καταλαμβάνω

 

cohabitación

συνοικισμός-οῦ, ὁ

 

cojear

χωλεύω

 

cojera

χωλεία-ας, ἡ

 

cojín de remero

ὑπηρέσιον-ου, τὸ

 

cojo

σκαλενός-ή-όν

escaleno

col

ῥάφανος-ου, ὁ

 

cola

οὐρά-ας, ἡ

 

colaborar

συμπράττω

 

colchón

δέμνιον-ου, τὸ

 

colección

συλλογή-ῆς, ἡ

silogismo

coleccionar

συλλέγω

silogismo

cólera

χόλος-ου, ὁ

ὀργή-ῆς, ἡ

colérico

colgar

ἀνατίθημι

 

colina

λόφος-ου, ὁ

lofóforo,lofótrico, lofio

collar κλοιός-οῦ, ὁ  

colocación

θέσις-θεσέως, ἡ

tesis

colocar

τίθημι

καθίστημι

ἵστημι

 

colocar [+acus.] sobre [+dat.].

ἐπιτίθημι

 

colocar al frente

προστάττω

 

colocar encima

ἀνατίθημι

 

colonia

ἀποικία-ας, ἡ

 

colonizador

οἰκήτωρ-ορος, ὁ

 

colono

ἄποικος-ον

 

color      

χρῶμα-ατος, τὸ

cromático, cromo, cromosoma, cromóforo, cromolitografía

coloreado

χρωμάτινος-η-ον

cromático

colorear

χραματίζω

cromátizar

columna

στέλη-ης, ἡ

estela

columnata

στοά-ᾶς, ἡ

Stoa

com

 

 

comadreja

αἴλουρος-ου, ὁ, ἡ

γαλῆ-ῆς, ἡ

 

comandante de una nave de cincuenta soldados.

πεντηκοντήρ-ῆρος, ὁ

 

combate

μάχη-ης, ἡ

naumaquia

combatir

συγκροτέω

 

combatir por mar

ναυμαχέω

naumaquia

comedia

κωμῳδία-ας, ἡ

comedia

comedido

μέτριος-α-ον

metro, dinamómetro, tensiómetro, métrico

comedor

δειπνητήριον-ου, τὸ

συσσίττιον-ου, τὸ

 

comer

ἐσθίω

δειπνέω

ἔδω

κατεσθίω

κατέδω

 

comerciante

ἔμπορος-ου, ὁ

emporion

comerciar

ὠνέομαι

χρηματίζομαι

 

comercio

ἐμπορία-ας, ἡ

emporio

comestible [adj.]

βρωτός-ή-όν

 

cometa

κομήτης-ου, ὁ

 

cometer injusticia

ἀδικέω

 

comicidad

γελοιότης-ητος, ἡ

 

cómico

κομικός-ή-όν

cómico

comida

δειπνόν-οῦ, τὸ

τράπεζα-ης, ἡ

σῖτος-ου, ὁ

deipnosofista

 

parásito

comida en común

συσσιτία-ας, ἡ

 

como

 

ἅτε

ὅσον

ὥσπερ

καθάπερ

ὡς

 

cómo

πῶς

πῶς ἔχετε τοῦ σίτου; ¿cómo andáis de comida?;

πῶς ἔχει τὰ πράγματα

¿cómo van las cosas?.

 

compadecerse

οἰκτίρω

 

compañera

ἑταίρα-ας, ἡ

hetera

compañero

ἑταῖρος-ου, ὁ

heteria,  heterio

compañía

ὁμιλία-ας, ἡ

homilia

comparable

εἰκαστός-ή-όν

 

comparación

παραβολή-ῆς, ἡ

παράδειξις-εως, ἡ

parábola

comparar

ὁμοιόω [+dat.]

παραδείκνυμι [+dat.]

 

compás

τόρνος-ου, ὁ

διαβήτης-ου, ὁ

torno

compasión

ἔλεος-ους, τὸ

 

compasivo

ἐλεήμων-ον

 

compensación

ἀντίδοσις-εως, ἡ

antídosis

compensar

ἀνταμείχομαι

 

complejo

πολυπλόκος-ον

 

completamente

μάλιστα

πάνυ

 

completamente todo

ἅπας-ἅπασα-ἅπαν

 

componer

συντίθημι

συνίστημι

 

componerse

συνίστημι

 

composición

σύνθεσις-εως, ἡ

síntesis

comprar

ὠνέομαι

 

comprender

μανθάνω

καταμανθάνω

συνίημι

 

comprensible

νοητός-ή-όν

 

comprensión

φρόνησις-εως, ἡ

γνώμη-ης, ἡ

νόησις-εως, ἡ

 

compresión

σύνωσις-εως, ἡ

 

comprimir

θλίβω

 

común

κοινός-ή-όν

cenobio, cenosarco, epiceno