Nominativo (nom.) y Acusativo (acu.)

Ejercicio de Emparejamiento

Selecciona la respuesta correcta de la lista.

μακρόν
ὅ καλός οἶκος
ὅ ὰγρός acu. masc. sg. de: campo
ὅ πόνος
ὅ σῖτος
τὸν μικρόν αὐτουργόν
πολύς nom. masc. sg. de: mucho
τὸν οἶκον
μικρός
τὸν καλόν σῖτον
τὸν ἥλιον
ὅ πολύς ϰρόνος
ὅ ἰσϰυρός αὐτουργός
τὸν ϰαλεπόν πόνον
ϰαλεπός
ἰσϰυρόν